Prawo na rzecz ucznia ze SPE

  • Ustawa o Systemie Oświaty. Ustawa z dnia 20 lutego 2015 r. o zmianie ustawy o systemie oświaty oraz niektórych innych ustaw. Dz.U. 2015 poz. 357  (Dz.U. 2015 poz. 357)

  • Ustawa z dnia 20 lutego 2015 r. o zmianie ustawy o systemie oświaty oraz niektórych innych ustaw (Dz.U. 2015 poz. 357)

dodany Rozdział 3a i 3b

Ogólne zasady dotyczące oceniania, klasyfikowania i promowania uczniów oraz zasady przeprowadzania egzaminów zewnętrznych zostały zawarte, odpowiednio w rozdziale 3a i 3b ustawy o systemie oświaty. Nowe przepisy wymagają dostosowania zasad wewnątrzszkolnego oceniania zawartych w statucie szkoły.

dodanie w art. 3 nowego pkt 18b

wprowadzającego mniej stygmatyzujące określenie „niepełnosprawność intelektualna” zamiast „upośledzenie umysłowe”. Zgodnie z tym przepisem „ilekroć w przepisach ustawy o systemie oświaty jest mowa o upośledzeniu umysłowym w stopniu lekkim, umiarkowanym, znacznym lub głębokim należy przez to rozumieć niepełnosprawność intelektualną w stopniu odpowiednio lekkim, umiarkowanym, znacznym lub głębokim.

art. 61 ustawy o systemie oświaty

1. Jeśli w okresie od rozpoczęcia do zakończenia zajęć dydaktycznych do oddziału klasy I – liczącej już 25 uczniów – zostanie przyjęty z urzędu nowy uczeń , dyrektor powinien podzielić oddział.
2. Jednak na wniosek rady oddziałowej rodziców oraz po uzyskaniu zgody organu prowadzącego może odstąpić od podziału.
3. Dyrektor szkoły ma wtedy obowiązek zatrudnić asystenta nauczyciela.
4. Liczba uczniów w takim oddziale nie może przekraczać 27. 

Przepis przewiduje możliwość przyjęcia przez dyrektora szkoły – w czasie roku szkolnego – do oddziału liczącego 25 uczniów – dodatkowo (maksymalnie) 2 uczniów z obwodu szkoły. W takiej sytuacji konieczne będzie zatrudnienie asystenta nauczyciela. 

art. 5g ustawy o systemie oświaty

Z tytułu udostępniania rodzicom gromadzonych przez publiczne przedszkola, inne formy wychowania przedszkolnego, szkoły i placówki  informacji w zakresie nauczania, wychowania oraz opieki, dotyczących ich dzieci, nie mogą być pobierane od rodziców opłaty, bez względu na postać i sposób przekazywania tych informacji.

Przepis wprowadza zakaz pobierania od rodziców opłat za przekazywane informacje dotyczących ich dzieci (w tym np. za funkcjonujące w szkole dzienniki elektroniczne). 

art. 64 ustawy o systemie oświaty – zmiana porządkująca

Wskazanie na poziomie ustawy form działalności szkoły.

Podstawowymi formami działalności dydaktyczno-wychowawczej szkoły są: 

1) obowiązkowe zajęcia edukacyjne, do których zalicza się zajęcia edukacyjne z zakresu kształcenia ogólnego i z zakresu kształcenia w zawodzie, o których mowa w przepisach wydanych na podstawie art. 22 ust. 2 pkt 1, w tym praktyczną naukę zawodu, a w przypadku szkół artystycznych – zajęcia edukacyjne artystyczne;
2) dodatkowe zajęcia edukacyjne, do których zalicza się:
a) zajęcia z języka obcego nowożytnego innego niż język obcy nowożytny nauczany w ramach obowiązkowych zajęć edukacyjnych, o których mowa w pkt 1,
b) zajęcia, dla których nie została ustalona podstawa programowa, lecz program nauczania tych zajęć został włączony do szkolnego zestawu programów nauczania;
3) zajęcia rewalidacyjne dla uczniów niepełnosprawnych;
4) zajęcia prowadzone w ramach kwalifikacyjnych kursów zawodowych;
5) zajęcia prowadzone w ramach pomocy psychologiczno-pedagogicznej;
6) zajęcia rozwijające zainteresowania i uzdolnienia uczniów.
 

Formami działalności dydaktyczno-wychowawczej szkoły są także zajęcia edukacyjne z religii, etyki, zajęcia edukacyjne służące podtrzymywaniu poczucia tożsamości narodowej, etnicznej, językowej i religijnej, zajęcia edukacyjne z wychowania  do życia w rodzinie.

Szkoła może prowadzić również inne niż wymienione zajęcia edukacyjne.  

  • Rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej z dnia 24 lipca 2015 r. w sprawie warunków organizowania kształcenia, wychowania i opieki dla dzieci i młodzieży niepełnosprawnych, niedostosowanych społecznie i zagrożonych niedostosowaniem społecznym  (Dz. U. 2015 poz. 1113) 

Rozporządzenie określa organizację kształcenia specjalnego w publicznych przedszkolach, szkołach i placówkach, ogólnodostępnych, integracyjnych i specjalnych.

Rozporządzenie zastąpiło dwa obecnie obowiązujące rozporządzenia:

1) rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej z dnia 17 listopada 2010 r. w sprawie warunków organizowania kształcenia, wychowania i opieki dla dzieci i młodzieży niepełnosprawnych oraz niedostosowanych społecznie w specjalnych przedszkolach, szkołach i oddziałach oraz w ośrodkach (Dz. U. z 2014 r. poz. 392);
2) rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej z dnia 17 listopada 2010 r. w sprawie warunków organizowania kształcenia, wychowania i opieki dla dzieci i młodzieży niepełnosprawnych oraz niedostosowanych społecznie w przedszkolach, szkołach i oddziałach ogólnodostępnych lub integracyjnych (Dz. U. z 2014 r. poz. 414).

Rozporządzenie co do zasady przewiduje w zakresie kształcenia, wychowania i opieki dzieci i młodzieży niepełnosprawnych, niedostosowanych społecznie i zagrożonych niedostosowaniem społecznym analogiczne rozwiązania jak przyjęte w obecnie obowiązujących ww. rozporządzeniach.

Rozporządzenie wejdzie w życie z dniem 1 września 2015 r., z wyjątkiem przepisów regulujących kwestie związane z obowiązkiem dodatkowego zatrudniania nauczycieli posiadających kwalifikacje w zakresie pedagogiki specjalnej w celu współorganizowania kształcenia uczniów niepełnosprawnych, specjalistów, asystenta, lub pomocy nauczyciela w przedszkolach, innych formach wychowania przedszkolnego i szkołach ogólnodostępnych, w których kształceniem specjalnym są objęci uczniowie posiadający orzeczenie o potrzebie kształcenia specjalnego wydane ze względu na autyzm, w tym zespół Aspergera, lub niepełnosprawności sprzężone, które wejdą w życie z dniem 1 stycznia 2016 r.  

  • Rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej z dnia 10 czerwca 2015 r. w sprawie szczegółowych warunków i sposobu oceniania, klasyfikowania i promowania uczniów i słuchaczy w szkołach publicznych (Dz.U. 2015 poz. 843) 

W rozporządzeniu wprowadzono możliwość:

– stosowania oceny opisowej dla ocen bieżących i klasyfikacyjnych, ze wszystkich bądź wybranych przedmiotów, na każdym etapie edukacyjnym
– uczestniczenia ucznia w zajęciach wychowania fizycznego z ograniczeniem wykonywania niektórych, wskazanych przez lekarza ćwiczeń fizycznych
– uwzględniania, przy ustalaniu ocen z wf, oprócz wysiłku wkładanego przez ucznia w wykonywanie ćwiczeń, także jego systematycznego udziału w zajęciach oraz aktywność w działaniach szkoły na rzecz kultury fizycznej.
 

Nowe przepisy wymagają dostosowania zasad wewnątrzszkolnego oceniania zawartych w statucie szkoły. 

  • Rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej z dnia 30 lipca 2015 r. w sprawie warunków i trybu przyjmowania do publicznych przedszkoli, innych form wychowania przedszkolnego, szkół i placówek osób niebędących obywatelami polskimi oraz obywateli polskich, którzy pobierali naukę w szkołach funkcjonujących w systemach oświaty innych państw, a także organizacji dodatkowej nauki języka polskiego, dodatkowych zajęć wyrównawczych oraz nauki języka i kultury kraju pochodzenia (Dz. U. 2015 poz. 1202)

Rozporządzenie nie zmienia istoty rozwiązań przyjętych w rozporządzeniu poprzedzającym z dnia 2 stycznia 2015 r. W rozporządzeniu ustalono, że dzieci przybywające z zagranicy będą przyjmowane do innych form wychowania przedszkolnego na warunkach i w trybie postępowania rekrutacyjnego dotyczącego obywateli polskich. O przyjęciu dziecka w trakcie roku szkolnego decyduje osoba kierująca publiczną inną formą wychowania przedszkolnego – dyrektor publicznego przedszkola lub publicznej szkoły podstawowej. Dodatkowo w zakresie przyjmowania do szkół policealnych w rozporządzeniu uwzględniono zmiany przepisów ustawy (wprowadzone ustawą z dnia 20 lutego 2015 r. o zmianie ustawy o systemie oświaty oraz niektórych innych ustaw) w zakresie uznawania świadectw wydanych za granicą jako dokumentów potwierdzających posiadanie w Polsce wykształcenia średniego, jak również w zakresie potwierdzania wykształcenia uzyskanego za granicą w przypadkach, gdy z przyczyn losowych udokumentowanie przebiegu kształcenia za granicą nie jest możliwe. Ponadto określono, że przy przyjmowaniu do publicznej szkoły policealnej, w której realizowany program nauczania wymaga od kandydatów szczególnych indywidualnych uzdolnień lub predyspozycji przydatnych w danym zawodzie, w przypadku przeprowadzania w szkole sprawdzianu przyjmowanie odbywać się będzie na podstawie wyniku uzyskanego z tego sprawdzianu.

  • Rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej z dnia 30 kwietnia 2013 r. w sprawie zasad udzielania i organizacji pomocy psychologiczno-pedagogicznej w publicznych przedszkolach, szkołach i placówkach (Dz.U. 2013 poz. 532)

Rozporządzenie określa na czym polega udzielanie pomocy psychologiczno-pedagogicznej w przedszkolach, szkołach i placówkach, a także do kogo jest ona adresowana. Precyzuje kto udziela tejże pomocy i z czyjej inicjatywy mogą być podejmowane takie działania. Wskazuje formy udzielania pomocy. Określa warunki organizacji klas terapeutycznych. Opisuje zadania pedagoga, psychologa, logopedy pracujących w przedszkolu, szkole i placówce, a także zadania doradcy zawodowego oraz terapeuty pedagogicznego. Zawiera sygnalne informacje dotyczące Indywidualnych Programów Edukacyjno Terapeutycznych (IPET) – dokładniejsze regulacje w tej materii znajdują się w rozporządzeniach dotyczących warunków organizowania kształcenia, wychowania i opieki dla dzieci i młodzieży niepełnosprawnych i niedostosowanych społecznie. Zawiera opis przepisów przejściowych wraz z terminami wchodzenia w życie poszczególnych zmian.
 

  • Rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej z dnia 1 lutego 2013 r. w sprawie szczegółowych zasad działania publicznych poradni psychologiczno-pedagogicznych, w tym publicznych poradni specjalistycznych (Dz.U. 2013 poz. 199)

Rozporządzenie wskazuje jakie zadania stoją przed poradniami psychologiczno-pedagogicznymi oraz określa zasady współpracy poradni ze szkołami i placówkami doskonalenia nauczycieli w związku z wchodzącymi w życie zmianami dotyczącymi pomocy psychologiczno-pedagogicznej. Określa co powinna zawierać opinia wystawiana przez poradnię. Reguluje m.in. zasady pracy wolontariuszy na terenie poradni.

  • Rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej z dnia 11 października 2013 r. w sprawie organizowania wczesnego wspomagania rozwoju dzieci (Dz.U. 2013 poz. 1257),

Wczesne wspomaganie rozwoju dziecka (WWRD) w polskim prawie oświatowym 

  • Rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej z dnia 28 sierpnia 2014 r. w sprawie indywidualnego obowiązkowego rocznego przygotowania przedszkolnego dzieci i indywidualnego nauczania dzieci i młodzieży (Dz.U. 2014 poz. 1157).

Idź do góry
Ośrodek Rozwoju Edukacji