Poszukujemy Wykonawców do przeprowadzenia zajęć warsztatowych podczas ogólnopolskiego spotkania informacyjnego pt. „Złapani w sieci!”

Celem zamówienia jest wyłonienie ekspertów do przeprowadzenia zajęć warsztatowych poświęconych określonym poniżej tematom, w kontekście funkcjonowania sieci współpracy i samokształcenia – nowej formy doskonalenia nauczycieli.

 

Planujemy realizację zajęć warsztatowych w następujących obszarach tematycznych:
  1. Rola i zadania koordynatora sieci współpracy i samokształcenia.
  2. Jak korzystać z problemowych metod uczenia w pracy sieci?
  3. Dobry start – czyli potrzeby uczestników, oferta, kontrakt w pracy sieci.
Zadaniem trenera jest:
  1. Przygotowanie koncepcji zajęć warsztatowych i uzgodnienie jej z Zamawiającym.
  2. Przygotowanie scenariusza zajęć warsztatowych i materiałów szkoleniowych (3 godziny dydaktyczne) i przekazanie ich w formie elektronicznej zamawiającemu we wskazanym terminie.
  3. Przeprowadzenie 4-krotnie tego samego 3-godzinnego warsztatu dla różnych grup odbiorców podczas konferencji.
  4. Przekazanie Zamawiającemu informacji zwrotnej po przeprowadzonych warsztatach w formie dokumentu (min. 2 strony). 
Każdy warsztat jest zaplanowany na 3 godziny dydaktyczne. Każdy trener przeprowadzi ten sam warsztat 4-krotnie (czwartek – 1 blok, piątek – dwa bloki, sobota – jeden blok) i będzie pracował za każdym razem z inną grupą odbiorców. Oznacza to, że podczas 3 dni konferencji przeprowadzi łącznie 12 godzin dydaktycznych warsztatów. Warsztat będzie adresowany do grupy ok. 25 osób.
Miejsce ogólnopolskiego spotkania: Centrum Szkoleniowe Falenty k. Raszyna ul. Hrabska 4a
Termin spotkania ogólnopolskiego: 20-22 listopada 2014r.  
 
Uczestnicy spotkania:
  • osoby pełniące funkcje koordynatorów sieci w projektach pilotażowych nowego systemu doskonalenia nauczycieli,
  • pracownicy placówek doskonalenia nauczycieli, poradni psychologiczno – pedagogicznych, bibliotek pedagogicznych, którzy od stycznia 2016 będą odpowiedzialni za prowadzenie sieci 
Zasady współpracy:
Zamawiający przewiduje, że praca przed rozpoczęciem spotkania zostanie zrealizowana w formie zdalnej (korespondencja e-mailowa, kontakt telefoniczny z Zamawiającym). Wykonawca zobowiązuje się do wzięcia udziału w jednym spotkaniu konsultacyjnym, które odbędzie się w dniu 19 listopada w miejscu wskazanym przez Zamawiającego. Wykonawca zobowiązuje się do poprowadzenia wszystkich 4 grup szkoleniowych z danego tematu podczas ogólnopolskiego spotkania w ww. terminie. 
 
Zamawiający przewiduje współpracę w oparciu o umowę o dzieło z przekazaniem praw autorskich i zlecenie. Zamawiający zapewnia nocleg i wyżywienie od 19 do 22 listopada w ośrodku, w którym odbędzie się ogólnopolskie spotkanie.

Czas wykonania zamówienia:
Od dnia podpisania umowy do 28 listopada 2014 r.
Zamawiający zastrzega sobie możliwość modyfikacji przedmiotu zamówienia w wyniku konsultacji przeprowadzonych z Wykonawcą.

Wybór wykonawcy:
Osoby zainteresowane prosimy o wypełnienie formularza aplikacyjnego dostępnego w wersji Word i przesłanie do dnia 11 listopada 2014 r.  na adres paulina.mikucka@ore.edu.pl
 
Zamawiający może zażądać kopii dokumentów potwierdzających wykształcenie i doświadczenie, a także materiałów wymienionych przez Wykonawcę w ww. formularzu.
 
Zamawiający dokona wyboru po jednej osobie do prowadzenia warsztatu z każdego z ww. obszarów tematycznych spośród zgłoszonych ofert na podstawie oceny wg. kryterium jakość opracowanej koncepcji zajęć oraz cena.
 
W przypadku pojawienia się jakichkolwiek pytań, zapraszamy do kontaktu:
Katarzyna Leśniewska – tel. 22 345 37 84.
 
Zakres wykluczeń z możliwości realizacji zamówienia:
Z możliwości realizacji zamówienia wyłączone są osoby, które powiązane są z Beneficjentem lub osobami upoważnionymi do zaciągania zobowiązań w imieniu Beneficjenta, w tym poprzez pozostawanie w związku małżeńskim, w stosunku pokrewieństwa lub powinowactwa w linii prostej, pokrewieństwa lub powinowactwa w linii bocznej do drugiego stopnia lub w stosunku przysposobienia, opieki lub kurateli.
 
Ponadto z możliwości realizacji zamówienia wyłączone są osoby, których łączne zaangażowanie w realizację zadań zawodowych przekracza 240 godzin miesięcznie –  Zgodnie z Wytycznymi w zakresie kwalifikowania wydatków w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki.
 
Zadanie jest realizowane w ramach projektu systemowego „System doskonalenia nauczycieli oparty na ogólnodostępnym kompleksowym wspomaganiu szkół”, realizowanym przez Ośrodek Rozwoju Edukacji przy współfinansowaniu Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego (Priorytet III PO KL, Działanie 3.3., Poddziałanie 3.3.1.).
 
Do pobrania:

Ostatnia aktualizacja:

Ośrodek Rozwoju Edukacji realizuje projekty dofinansowane z funduszy europejskich w ramach Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój oraz Programu Operacyjnego Polska Cyfrowa