Poszukujemy Wykonawców, którzy przeprowadzą zajęcia na spotkaniu informacyjnym pt. „SORE w szkole”.

Ośrodek Rozwoju Edukacji poszukuje Wykonawców, którzy przeprowadzą zajęcia na spotkaniu informacyjnym pt. „SORE w szkole ” w dniach 9-11.10 2014 r. oraz 6-8.11.2014r.Celem zamówienia jest wyłonienie Wykonawców, którzy przeprowadzą zajęcia pt. „SORE w szkole” dla grupy maksymalnie 30 osób – SORE, pracowników poradni psychologiczno-pedagogicznych, ośrodków doskonalenia nauczycieli, bibliotek pedagogicznych, dyrektorów, nauczycieli z zakresu zewnętrznego wspomagania pracy szkół, istoty uczenia się.

 

Zamawiający poszukuje 7 osób prowadzących dla 7 grup warsztatowych. Całe szkolenie jest przeznaczone dla 200 osób (9-11.10.2014r.)   i  160 osób (6-8.11.2014r.). Łączny czas zajęć dla każdego prowadzącego to 30 godzin dydaktycznych. (15 godzin dydaktycznych 
9-11.10.2014r. oraz 15 godzin dydaktycznych 6-8.11.2014r.).    
 
Miejsce spotkania: Falenty koło Warszawy.
 
Termin spotkania: 9-11.10.2014r oraz 6-8.11.2014r.
 
Uczestnicy spotkania: dyrektorzy, nauczyciele, SORE, pracownicy poradni psychologiczno- pedagogicznych, ośrodków doskonalenia nauczycieli oraz bibliotek pedagogicznych.
 
Cel spotkania: 
 1. Wskazanie roli SORE, pracownika ODN,BP PPP, dyrektora, nauczyciela w tworzeniu warunków do efektywnego zarządzania zmianą.
 2. Wypracowanie kryteriów ewaluacji procesu wzajemnego uczenia się w szkole.
 3. Podjęcie dyskusji nad warunkami efektywnego doskonalenia w szkole, podporządkowanego tworzeniu optymalnych warunków do wszechstronnego rozwoju uczniów. 
Program spotkania obejmuje następujące zagadnienia:
 1. Integrację grupy
 2. Wymianę doświadczeń.
 3. Określenie warunków efektywnego uczenia się, nauczania.
 4. Określenie warunków efektywnego doskonalenia w szkole, podporządkowanego tworzeniu optymalnych warunków do wszechstronnego rozwoju uczniów. 
Metody pracy: Zajęcia prowadzone będą metodami aktywizującymi.
 
Zadaniem Wykonawcy będzie: przeprowadzenie zajęć warsztatowych (praca z grupą max. 30-osobową w wymiarze 30 godzin dydaktycznych, po 15 godzin w każdym terminie), zgodnie ze scenariuszem przygotowanym przez Zamawiającego.
 
Zasady współpracy: Wykonawca jest zobowiązany do współpracy z Zamawiającym, w tym do udziału we wskazanym terminie w jednym jednodniowym spotkaniu konsultacyjnych w siedzibie Zamawiającego, w czasie którego otrzyma wszystkie niezbędne informacje dotyczące przedmiotu zamówienia.
Konsultacja scenariusza przygotowanego przez Wykonawcę.
 
Zamawiający przewiduje współpracę na podstawie umowy zlecenia.
 
W czasie spotkania informacyjnego Zamawiający zapewnia nocleg i wyżywienie.
 
Niezbędne wymagania osób zaangażowanych w realizację zadania to: 
 1. Wykształcenie co najmniej wyższe magisterskie,
 2. Doświadczenie w prowadzeniu zajęć dla pracowników systemów oświaty –  co najmniej 100 godzin dydaktycznych.
 3. Doświadczenie w prowadzeniu zajęć warsztatowych/ konsultacji grupowych z dorosłymi w co najmniej jednym ze wskazanych obszarów: diagnoza pracy szkoły, monitorowanie i ewaluacja działań, planowanie działań na rzecz rozwoju pracy szkoły, zarządzanie zmianą w oświacie, motywowanie nauczycieli do rozwoju zawodowego nauczycieli, istota uczenia, nauczania – łącznie co najmniej 120 godzin dydaktycznych.
Wybór wykonawcy: Osoby zainteresowane prosimy o wypełnienie formularza aplikacyjnego dostępnego w wersji Word i przesłanie do dnia 11 września 2014 r. na adres  paulina.mikucka@ore.edu.pl Zamawiający może zażądać kopii dokumentów potwierdzających wykształcenie i doświadczenie, a także materiałów wymienionych przez Wykonawcę w ww. formularzu.
Po analizie nadesłanych aplikacji wybierzemy osoby (7 osób prowadzących, po jednej osobie do każdej z grup), które spełniają postawione wymagania oraz wskażą najniższą cenę za wykonanie usługi.
 
Informujemy, że Zgodnie z Wytycznymi w zakresie kwalifikowania wydatków w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki łączne zaangażowanie Wykonawcy w realizację zadań zawodowych nie może przekraczać 240 godzin miesięcznie.
 
Zamawiający zastrzega sobie możliwość nie wyłonienia Wykonawcy bez podania przyczyny.
 
Zakres wykluczeń z możliwości realizacji zamówienia:
 
Z możliwości realizacji zamówienia wyłączone są osoby, które powiązane są z Beneficjentem lub osobami upoważnionymi do zaciągania zobowiązań w imieniu Beneficjenta, w tym poprzez pozostawanie w związku małżeńskim, w stosunku pokrewieństwa lub powinowactwa w linii prostej, pokrewieństwa lub powinowactwa w linii bocznej do drugiego stopnia lub w stosunku przysposobienia, opieki lub kurateli.
 
W przypadku pojawienia się pytań, zapraszamy do kontaktu:Joanna Soćko tel.48 22 345 37 04
 
Zadanie jest realizowane w ramach projektu systemowego „System doskonalenia nauczycieli oparty na ogólnodostępnym kompleksowym wspomaganiu szkół”, realizowanym przez Ośrodek Rozwoju Edukacji przy współfinansowaniu Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego (Priorytet III PO KL, Działanie 3.3., Poddziałanie 3.3.1.).
 
Do pobrania:
 1. Formularz aplikacyjny
 2. Program spotkania informacyjnego

Ostatnia aktualizacja: