Poszukujemy ekspertów do opracowania systemu zapewniania jakości usług w obszarze wspomagania pracy szkół

Ośrodek Rozwoju Edukacji poszukuje ekspertów, którzy podejmą współpracę przy opracowaniu systemu zapewniania jakości usług realizowanych przez poradnie psychologiczno-pedagogiczne, biblioteki pedagogiczne oraz placówki doskonalenia nauczycieli w obszarze wspomagania pracy szkół.

 

Celem zamówienia jest wyłonienie dwóch ekspertów, których zadaniem będzie opracowanie systemu zapewniania jakości. Poszukujemy pracownika poradni psychologiczno – pedagogicznej (1 os.) oraz biblioteki pedagogicznej (1 os). Wyłonione osoby (w sumie 9 osób) utworzy grupę roboczą ds. systemu jakości w zakresie wspomagania. Planujemy trzy spotkania uczestników tej grupy oraz ich samodzielną pracę, pod kierunkiem eksperta, nad opracowaniem systemu zapewniania jakości.

 

 

Miejsce spotkań grupy roboczej: Warszawa lub okolice.
 
Wstępne terminy spotkań grupy roboczej (mogą ulec zmianie):
17-19 października 2014 r., 8-9 listopada 2014 r. i 29-30 listopada.
 
Założenia systemu zapewniania jakości:
  1. System zapewniania jakości określi wymagania dotyczące sposobów i warunków prowadzenia wspomagania pracy szkół, które od 2016 roku zgodnie z rozporządzeniami Ministerstwa Edukacji Narodowej ws. działalności placówek doskonalenia nauczycieli, bibliotek pedagogicznych i poradni psychologiczno-pedagogicznych będą zadaniami obligatoryjnymi dla tych instytucji;
  2. System zapewniania jakości dotyczy usług związanych ze wspomaganiem pracy szkół i doskonaleniem nauczycieli prowadzonych zgodnie z rekomendacjami i założeniami wypracowanymi w projekcie System doskonalenia nauczycieli oparty na ogólnodostępnym kompleksowym wspomaganiu szkół – obejmować będzie realizację zadań polegających na procesowym wspomaganiu szkół (planowanie i realizowanie działań rozwojowych szkoły, z uwzględnieniem doskonalenia nauczycieli, w oparciu o diagnozę pracy szkoły) oraz sieci współpracy i samokształcenia skierowane do nauczycieli i dyrektorów (oparte na spotkaniach stacjonarnych oraz pracy na platformie internetowej);
  3. System zapewniania jakości ma na celu określenie standardów procesu wspomagania poprzez sformułowanie zaleceń dotyczących kierowania procesem rozwojowym w organizacji.
  4. System zapewniania jakości obejmuje następujących obszary pracy PPP, BP, PDN w kontekście zadań polegających na wspomaganiu pracy szkół: diagnoza pracy szkoły, planowanie działań, współpraca z dyrektorem szkoły i radą pedagogiczną, realizacja działań w szkole, monitorowanie i podsumowywanie efektów, komunikacja wewnętrzna, współpraca z zewnętrznymi instytucjami;
  5. System zapewniania jakości zostanie przygotowany przez uczestników grupy roboczej, reprezentujących przedstawicieli poradni psychologiczno–pedagogicznych, bibliotek pedagogicznych, placówek doskonalenia nauczycieli;
  6. System zapewniania jakości opracowany zostanie na podstawie doświadczeń z pierwszego okresu realizacji zadań związanych ze wspomaganiem szkół – powiatowe projekty wdrażające nowy model doskonalenia nauczycieli dofinansowane w ramach PO KL Priorytet III Działanie 3.5 Kompleksowe wspomaganie rozwoju szkół (wyniki ewaluacji oraz wyniki analiz przeprowadzonych w ramach projektu System doskonalenia nauczycieli oparty na ogólnodostępnym kompleksowym wspomaganiu pracy szkół).
Zadaniem ekspertów będzie: 
  1. Opracowanie systemu zapewniania jakości w formie dokumentu – każdy z ekspertów będzie miał za zadanie opracowanie wybranych elementów systemu (ok. 20 stron znormalizowanego tekstu).
  2. Udział w spotkaniach grupy roboczej w sumie 7 dni zajęć – 56 godzin.
  3. Bieżące konsultacje on-line z członkami grupy roboczej, ekspertami oraz Zamawiającym.

Zasady współpracy:
Realizacja zadania zakłada współpracę Wykonawców z Zamawiającym oraz ekspertem ds. jakości.
Ostateczne materiały merytoryczne zostaną przekazane w ciągu 40 dni od ostatniego spotkania grupy roboczej. Zadanie zostanie zakończone nie później niż do dnia 30 stycznia 2015 r.
Zamawiający zastrzega sobie możliwość modyfikacji przedmiotu zamówienia w wyniku konsultacji przeprowadzonych z Wykonawcą.
Zamawiający przewiduje współpracę na podstawie umowy o dzieło i umowy zlecenia.
W czasie spotkań z grupą roboczą Zamawiający zapewnia nocleg i wyżywienie.

Wybór wykonawcy:
Osoby zainteresowane prosimy o wypełnienie formularza aplikacyjnego dostępnego w wersji Word i przesłanie do dnia 30 września 2014 r. na adres paulina.mikucka@ore.edu.pl
Zamawiający może zażądać kopii dokumentów potwierdzających wykształcenie i doświadczenie, a także materiałów wymienionych przez Wykonawcę w ww. formularzu.
 
Po analizie nadesłanych aplikacji wybierzemy osoby, które spełnią wymagania oraz przedstawią najniższą cenę.
 
Informujemy, że Zgodnie z Wytycznymi w zakresie kwalifikowania wydatków w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki łączne zaangażowanie Wykonawcy w realizację zadań zawodowych nie może przekraczać 240 godzin miesięcznie.
 
Zakres wykluczeń z możliwości realizacji zamówienia:
 
Z możliwości realizacji zamówienia wyłączone są osoby, które powiązane są z Beneficjentem lub osobami upoważnionymi do zaciągania zobowiązań w imieniu Beneficjenta, w tym poprzez pozostawanie w związku małżeńskim, w stosunku pokrewieństwa lub powinowactwa w linii prostej, pokrewieństwa lub powinowactwa w linii bocznej do drugiego stopnia lub w stosunku przysposobienia, opieki lub kurateli.
 
W przypadku pojawienia się pytań, zapraszamy do kontaktu:
Marianna Hajdukiewicz tel. 22 345 37 84.
 
Zadanie jest realizowane w ramach projektu systemowego „System doskonalenia nauczycieli oparty na ogólnodostępnym kompleksowym wspomaganiu szkół”, realizowanym przez Ośrodek Rozwoju Edukacji przy współfinansowaniu Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego (Priorytet III PO KL, Działanie 3.3., Poddziałanie 3.3.1.).
 
Do pobrania:

Ostatnia aktualizacja: