Konkurs dla Szkół Odkrywców Talentów

{module odkrywamy_talenty|rounded}

UWAGA!! Wydłużamy termin składania prac konkursowych do 13 października
 
Ośrodek Rozwoju Edukacji w Warszawie – beneficjent projektu systemowego „Opracowanie i wdrożenie kompleksowego systemu pracy z uczniem zdolnym” zaprasza Szkoły Odkrywców Talentów do udziału w konkursie na nowatorskie i kompleksowe rozwiązania w kształceniu oraz organizowaniu wsparcia dla dzieci i uczniów zdolnych.

Szkoły chętne do udziału prosimy o zapoznanie się z Regulaminem konkursu:
Organizator Konkursu dokonuje zmiany w treści Regulaminu Konkursu dla Szkół Odkrywców Talentów.
Wprowadzone zostają następujące zmiany:
  • pkt 8.4 Regulaminu Konkursu otrzymuje następujące brzmienie: „8.4 Działania na rzecz ucznia w szkole podejmowane w szczególności we współpracy z poradnią psychologiczno-pedagogiczną i/lub placówką doskonalenia nauczycieli, opisane także w Szkolnym Systemie Wspierania Zdolności – do 10 pkt.”
  • pkt 5.1 Regulaminu Konkursu otrzymuje następujące brzmienie:  Kompletne Zgłoszenia  (Formularz zgłoszenia wraz z załącznikami podpisanymi przez osobę upoważnioną) należy składać osobiście (w godz. 9.00-15.00) lub przesłać pocztą na adres: Ośrodek Rozwoju Edukacji, ul. Polna 46 a, 00-644 Warszawa z dopiskiem: „Uczeń zdolny – Konkurs”. Termin zgłoszenia uważa się za dotrzymany jeśli przesyłka zawierająca dokumentację wymienioną w pkt. 4.2  i 4.3. zostanie nadana lub dostarczona osobiście pod wskazany adres do dnia 30.09.2014 r. O terminie zgłoszenia decyduje data dostarczenia do siedziby zamawiającego dokumentacji konkursowej (w przypadku dostarczenia zgłoszenia osobiście) lub data stempla pocztowego (w przypadku wysłania zgłoszenia pocztą) w wyżej wskazanym terminie. Wszelkie zgłoszenia dokonane po dniu 30.09.2014 r. nie będą rozpatrywane.  Zgłoszenia niekompletne, niespełniające formalnych warunków przystąpienia do konkursu nie będą rozpatrywane.
Załączniki do zgłoszenia do konkursu:
 
Wzór karty oceny projektu (wypełnia Komisja Konkursowa) (Załącznik nr 5)
 
 
Kompletne Zgłoszenia (Formularz zgłoszenia wraz z załącznikami podpisanymi przez osobę upoważnioną) w wersji papierowej oraz elektronicznej na płycie CD/DVD należy składać osobiście (w godz. 9.00-15.00) lub przesłać pocztą na adres: Ośrodek Rozwoju Edukacji, ul. Polna 46 a, 00-644 Warszawa z dopiskiem: „Uczeń zdolny – Konkurs”
 
Termin zgłoszenia uważa się za dotrzymany jeśli przesyłka zawierająca dokumentację wymienioną w pkt. 4.2  i 4.3. zostanie nadana lub dostarczona osobiście pod wskazany adres do dnia 13 października 2014 r.
 

Dodatkowych informacji udziela wyłącznie w formie elektronicznej Anna Dotka: anna.dotka@ore.edu.pl

 

 


 

Ostatnia aktualizacja: