Sprawozdanie z konferencji „Język to twój paszport. Ucz się języków!”

25 marca br. w Warszawie odbyła się konferencja pt.: „Język to twój paszport. Ucz się języków!” zorganizowana przez Ośrodek Rozwoju Edukacji w ramach projektu „Podnoszenie jakości nauczania języków obcych na I, II i III etapie edukacyjnym, ze szczególnym uwzględnieniem obszarów defaworyzowanych”. Podczas spotkania zaprezentowano rezultaty projektu, omówiono również zagadnienia związane z głównymi obszarami działań projektowych, w tym przede wszystkim metody budowania środowiska wspierającego efektywne nauczanie języków obcych, nowoczesne metody, techniki i strategie uczenia się, a także rozwijanie zdolności językowych na lekcjach języków obcych.

Do udziału w wydarzeniu zostali zaproszeni przedstawiciele Ministerstwa Edukacji Narodowej i instytucji podległych, kuratoriów oświaty, uczelni wyższych, jak również nauczyciele oraz pracownicy innych placówek prowadzących działalność w zakresie edukacji językowej. W konferencji uczestniczyło ponad 160 osób.

Konferencję otworzyła wicedyrektorka ORE Marlena Fałkowska, która powitała zgromadzonych gości, a także omówiła program i cele konferencji.

Następnie głos zabrała Katarzyna Gut – koordynatorka projektu z Ośrodka Rozwoju Edukacji oraz dr Przemysław Wolski – kierownik projektu z Centrum Kształcenia Nauczycieli Języków Obcych i Edukacji Europejskiej Uniwersytetu Warszawskiego. Podczas prezentacji „Edukacja językowa – gdzie jesteśmy, dokąd zmierzamy i co możemy zrobić, żeby było lepiej” omówili genezę projektu, wyniki badań przeprowadzonych w obszarze edukacji językowej, a także działania i rezultaty projektu, będące odpowiedzią na zdiagnozowane w badaniach problemy. Przedstawili również założenia kolejnego etapu prac projektowych.

Praktyczne aspekty wykorzystania Europejskiego Portfolio Językowego przedstawiła Małgorzata Zajączkowska, nauczycielka języka angielskiego w Zespole Szkół Integracyjnych nr 1 w Białymstoku. Celem, jaki przyświeca naszym działaniom jest świadome dążenie do podwyższenia poziomu nauczania języków obcych nowożytnych poprzez aktywne włączanie uczniów do planowania własnego rozwoju, nabywania wiedzy w sposób autonomiczny i uczestniczenia w procesie oceniania własnych umiejętności – podkreślała w trakcie swojej prezentacji prelegentka.
Bardzo ważnym elementem spotkania były równoległe warsztaty tematyczne. Każdy z gości mógł zdobyć lub poszerzyć wiedzę na temat wybranych przez siebie zagadnień:

  •   „Jak budować środowisko wspierające skuteczną naukę języków”
    Dr hab. Małgorzata Pamuła-Behrens z Instytutu Neofilologii Uniwersytetu Pedagogicznego w Krakowie na wstępie zwróciła uwagę, że uczniowie, którzy otrzymują większe wsparcie w procesie uczenia się języków obcych ze strony rodziców i środowiska, w jakim żyją osiągają lepsze wyniki. Wspólnie z uczestnikami warsztatów zastanawiała się, jakie działania mogą podjąć rodzice, dyrektorzy i organy prowadzące, żeby wspierać uczniów w nauce języka.
  •   „Z Europkiem przez Europę – jak zachęcić uczniów do nauki języka obcego”
    Podczas warsztatu Agnieszki Prycy, trenerki dramy i przedstawicielki firmy FORMIND, będącej wykonawcą kampanii „Język to Twój paszport. Ucz się języków”, uczestnicy przygotowali festiwal językowy w swoich społecznościach lokalnych. Trenerka wykorzystała doświadczenia zdobyte podczas organizacji ponad 300 festiwali, które odbyły się w ramach projektu realizowanego przez ORE, a które zyskały dużą sympatię wśród uczestników i stały się dla wielu nauczycieli inspiracją do organizacji podobnych wydarzeń w swoich szkołach lub gminach.
  •   „Nowoczesne metody nauczania języków obcych nie nudzą a bawią”
    Dr Monika Janicka z Zakładu Lingwistyki Stosowanej Uniwersytetu Marii Curie-Skłodowskiej w Lublinie zachęcała uczestników do stosowania jednej z coraz bardziej popularnych metod nauczania – stacji uczenia się. Przedstawiła przebieg tej metody, jej zalety i wady, a także możliwe sposoby wykorzystywania na lekcjach języków obcych.

Po zakończeniu części warsztatowej dr Joanna Sobańska-Jędrych z Instytutu Germanistyki Uniwersytetu Warszawskiego w prezentacji pt. „Praca z uczniem zdolnym na lekcji języka obcego” zaproponowała m.in. praktyczne ćwiczenia rozwijania zdolności językowych uczniów zdolnych.

Konferencję podsumowała i zakończyła Katarzyna Gut. Podziękowała za zaangażowanie wszystkich uczestników konferencji, szczególnie w czasie warsztatów. Konferencja cieszyła się dużym zainteresowaniem. Każdy z uczestników otrzymał materiały dydaktyczne z zakresu edukacji językowej, w tym „Europejskie Portfolio Językowe”, poradnik „Rozwijanie zdolności językowych na lekcji języka obcego” oraz grę planszową dla uczniów „Z Europkiem przez Europę”.

 
 
Oprac.: Katarzyna Gut
 
 

alt

Ostatnia aktualizacja:

Ośrodek Rozwoju Edukacji realizuje projekty dofinansowane z funduszy europejskich w ramach Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój oraz Programu Operacyjnego Polska Cyfrowa