Biblioteczka dyrektora szkoły/placówki − Status dyrektora szkoły

 

Pobierz publikację
w formacie pdf

dr Mateusz Pilich, Analiza statusu prawnego dyrektora szkoły lub placówki jako kierownika samorządowej jednostki organizacyjnej na tle porównawczym Warszawa, październik 2010 ORE

„Przedmiotem niniejszego opracowania jest wyjaśnienie statusu prawnego dyrektorów szkół (placówek) działających na podstawie ustawy z dnia 7 września 1991 r. o systemie oświaty jako kierowników samorządowych jednostek organizacyjnych. Pojęcie: „status prawny” jest tutaj rozumiane jako opis sytuacji osób zajmujących stanowiska dyrektorów wspomnianych placówek z punktu widzenia zadań, obowiązków i uprawnień, o których mowa w przepisach obowiązującego prawa. Dokument ma głównie charakter analityczny i sprawozdawczy, tj. przedstawiaaktualny stan regulacji prawnej, przy uwzględnieniu dorobku nauki prawa (administracyjnego, cywilnego oraz pracy) i orzecznictwa sądowego”.

 

Pobierz publikację
w formacie pdf

Prof. zw. dr hab. Jacek Jagielski, Status prawny dyrektora szkoły. Ekspertyza prawna
 
„Zasadniczym celem ekspertyzy jest rozpoznanie i przedstawienie statusu prawnego dyrektora szkoły (placówki) w świetle obowiązujących regulacji prawnych. Celami szczegółowymi są zaś:
  • ocena i oszacowanie wad i zalet funkcjonujących rozwiązań prawnych w zakresie relacji dyrektora szkoły z organem prowadzącym, ze szczególnym uwzględnieniem jednostek samorządu terytorialnego,
  • wskazanie obszaru możliwych sporów kompetencyjnych pomiędzy różnymi podmiotami, odnoszących się do materii statusu prawnego dyrektora szkoły,
  • rekomendacja zmian w regulacjach prawnych sprzyjających zwiększeniu autonomii i zakresu kompetencji dyrektorów”.

Pobierz publikację
w formacie pdf

Andrzej Pery, Status dyrektora szkoły poradnik dla samorządów i dyrektorów szkół
 
„Publikacja ta powinna służyć praktycznymi radami także dyrektorom szkół. Dobra współpraca z organami prowadzącymi wymaga, by dyrektorzy rozumieli uwarunkowania prawne , uprawnienie samorządów oraz swoją pozycję zarządzającego placówką oświatową. Wszystkie elementy statusu dyrektora szkoły przedstawione zostały zgodnie ze stanem prawnym na 10 grudnia 2011r.„

Pobierz publikację
w formacie pdf

Andrzej Barański, Wybór dyrektora szkoły. Analiza uregulowań prawnych 1991-2011.
„Celem niniejszego raportu jest przedstawienie ewolucji uregulowań prawnych dotyczących wyboru dyrektora szkoły, ze szczególnym uwzględnieniem roli jednostek samorządu terytorialnego jako organów prowadzących szkoły, od dnia wejścia w życie ustawy z dnia 7 września 1991 r. o systemie oświaty do dnia dzisiejszego. Uregulowania te są zawarte w następujących przepisach prawa:
  • art. 36, a od roku 2000 art. 36 i 36a ustawy o systemie oświaty, regulujących w szczególności skład komisji konkursowej dokonującej wyboru kandydata,
  • wydawanych od roku 1996, na mocy dyspozycji art. 36 ust. 3 ustawy o systemie oświaty, rozporządzeniach w sprawie wymagań na stanowisku dyrektora szkoły,
  • wydawanych od roku 2003, na mocy dyspozycji art. 36a ust. 7a ustawy o systemie oświaty, rozporządzeniach w sprawie regulaminu konkursu na stanowisko dyrektora szkoły”.

Pobierz publikację
w formacie pdf

Jan Herczyński, Aneta Sobotka,  Dyskusje o statusie dyrektora szkoły
 
„Relacje między dyrektorem szkoły a jednostką samorządu terytorialnego prowadzącą daną szkołę są bez wątpienia jednym z najważniejszych i najmniej rozpoznanych problemów decentralizacji oświaty w Polsce. Najważniejszych, gdyż tu znajduje się jedyne rzeczywiste źródło wpływu samorządu na poziom nauczania. Polskie ustawodawstwo oświatowe od początku transformacji skutecznie chroniło autonomię szkoły a zwłaszcza autonomię jej dyrektora w obszarze nauczania i wychowywania”.

Pobierz publikację
w formacie pdf

Dr Danuta Elsner, Nowo powołany dyrektor szkoły. Zadania i wyzwania.
 
„Choć główny nurt rozważań skupiono wokół nowo powołanego dyrektora szkoły, to celem dodania podtytułu jest zwrócenie uwagi na fakt, że zadania i wyzwania związane z realizacją ról kierowniczych nie są tylko udziałem piastującego to stanowisko, ale odnoszą się do wszystkich, którym „leży na sercu” sukces i dyrektora i szkoły. Założenie to jest myślą przewodnią wywodu, a zwłaszcza wniosków podanych in fine.
Podstawą teoretyczną opracowania jest skrótowa relacja z badań przeprowadzonych w Polsce w latach 2006-2008 i w wybranych krajach europejskich kilka lat wcześniej z jednej strony, a z drugiej – syntetyczna informacja sporządzona na podstawie literatury, głownie obcej”.

Pobierz publikację
w formacie pdf

Szymon Więsław, Sytuacja i status zawodowy dyrektorów szkół i placówek oświatowych.
 
Celem niniejszego badania było:
  • Zbadanie zależności statusu dyrektorów szkół i placówek od wybranych czynników decydujących o ich sytuacji prawnej jako pracodawcy i pracownika.
  • Ukazanie stopnia zróżnicowania wynagrodzeń dyrektorów szkół i placówek oraz czynników wpływających na ich wysokość.

 

Oprac.: Zespół Projektu

Ostatnia aktualizacja:

Ośrodek Rozwoju Edukacji realizuje projekty dofinansowane z funduszy europejskich w ramach Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój oraz Programu Operacyjnego Polska Cyfrowa