Poszukujemy wykonawców do opracowania planów działań sieci współpracy

Ośrodek Rozwoju Edukacji poszukuje wykonawców do opracowania planów działań wraz z harmonogramami dla sieci współpracy i samokształcenia nauczycieli oraz dyrektorów szkół i placówek.

 

Cel zamówienia
Opracowanie siedmiu planów działań wraz z harmonogramami spotkań dla potencjalnych sieci współpracy i samokształcenia nauczycieli oraz dyrektorów szkół i placówek. Zakresy tematyczne sieci:
  1. Rola dyrektora szkoły w procesowym wspomaganiu (sieć dyrektorów)
  2. Klimat społeczny szkoły jako czynnik chroniący przed podejmowaniem zachowań ryzykownych (sieć dyrektorów)
  3. Jak radzić sobie z przemocą rówieśniczą (w gimnazjum) (sieć nauczycieli)
  4. Międzykulturowość na lekcjach języka obcego (sieć nauczycieli)
  5. Uczeń z niepełnosprawnością w klasie – współpraca z rodzicami (sieć nauczycieli)
  6. Jak otwarte zasoby edukacyjne wspierają pracę nauczycieli (sieć nauczycieli bibliotekarzy)
  7. Samorząd szkolny jako szkoła samorządności (siec dla opiekunów samorzadów szkolnych)
Zamawiający poszukuje wykonawcy/ów do opracowania planów działań sieci wraz z harmonogramami.
Jeden wykonawca może zgłosić się do realizacji kilku zadań (opracowania kilku planów działań wraz z harmonogramami), jeżeli spełnia wymagania oraz kryteria.
 
Przedmiot zamówienia:
Opracowanie we współpracy z Zamawiającym planów działań wraz z harmonogramami dla sieci współpracy i samokształcenia nauczycieli oraz dyrektorów szkół i placówek. Plany działań i harmonogramy będą skonstruowane według schematu podanego przez Zamawiającego w załączniku do ogłoszenia i będą uwzględniać założenia projektu System doskonalenia nauczycieli oparty na ogólnodostępnym kompleksowym wspomaganiu szkół.
 
Czas wykonania zamówienia
50 dni od dnia podpisania umowy.
 
Zasady współpracy
Wykonawcy są zobowiązani do współpracy z Zamawiającym podczas przygotowania planu działań i harmonogramu, w tym do udziału w maksimum dwóch jednodniowych spotkaniach konsultacyjnych w siedzibie Zamawiającego, w czasie których otrzymają wszystkie niezbędne informacje dotyczące przedmiotu zamówienia. Zamawiający przewiduje, że większość pracy zostanie zrealizowana w formie zdalnej. Na zakończenie zamówienia Wykonawcy przekażą plany działań wraz z harmonogramami w formie papierowej oraz na nośnikach elektronicznych.
 
Zamawiający przewiduje współpracę w oparciu o umowę o dzieło z przeniesieniem praw autorskich, podpisaną osobno z każdym Wykonawcą. 
Zamawiający zastrzega sobie możliwość modyfikacji przedmiotu zamówienia w wyniku konsultacji przeprowadzonych z Wykonawcami.
 
Wybór wykonawcy
Osoby zainteresowane prosimy o wypełnienie formularza aplikacyjnego dostępnego w wersji Word i przesłanie podpisanego dokumentu do dnia 9 marca 2013 r. na adres  dorota.czerwonka@ore.edu.pl wraz z opracowaną wstępną koncepcją planu działań sieci (1800-2000 znaków ze spacjami).
 
Zamawiający może zażądać kopii dokumentów potwierdzających wykształcenie i doświadczenie, a także materiałów wymienionych przez Wykonawcę w ww. formularzu.
 
Jeden wykonawca może zgłosić się do realizacji kilku zadań (opracowania kilku planów działań wraz z harmonogramami) jeżeli spełnia przedstawione wymagania oraz kryteria. Niezbędne jest wypełnienie formularza aplikacyjnego i przygotowanie wstępnej koncepcji dla każdego tematu sieci, którym jest zainteresowany Oferent.
 
Po analizie nadesłanych aplikacji wybierzemy oferty, które spełnią wymagania oraz otrzymają najwyższą liczbę punktów zgodnie z kryteriami opisanymi w załączniku nr 1.
 
Oferty, które nie spełnią wymagań formalnych nie będą poddawane ocenie merytorycznej. Potencjał kandydatów w odniesieniu do wymogów formalnych nie podlega sumowaniu.
 
Informujemy, że Zgodnie z Wytycznymi w zakresie kwalifikowania wydatków w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki łączne zaangażowanie Wykonawcy w realizację zadań we wszystkich projektach NSRO (realizowanych np. w ramach PO KL) nie może przekraczać 240 godzin miesięcznie.
 
Zakres wykluczeń z możliwości realizacji zamówienia:
Z możliwości realizacji zamówienia wyłączone są osoby, które powiązane są z Beneficjentem lub osobami upoważnionymi do zaciągania zobowiązań w imieniu Beneficjenta, w tym poprzez pozostawanie w związku małżeńskim, w stosunku pokrewieństwa lub powinowactwa w linii prostej, pokrewieństwa lub powinowactwa w linii bocznej do drugiego stopnia lub w stosunku przysposobienia, opieki lub kurateli.
 
W przypadku pojawienia się pytań, zapraszamy do kontaktu: Dorota Czerwonka 22-345-37-84.
 
Zadanie jest realizowane w ramach projektu systemowego „System doskonalenia nauczycieli oparty na ogólnodostępnym kompleksowym wspomaganiu szkół”, realizowanym przez Ośrodek Rozwoju Edukacji przy współfinansowaniu Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego (Priorytet III PO KL, Działanie 3.3., Poddziałanie 3.3.1.).
 
Do pobrania:

 

 


 

Ostatnia aktualizacja:

Ośrodek Rozwoju Edukacji realizuje projekty dofinansowane z funduszy europejskich w ramach Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój oraz Programu Operacyjnego Polska Cyfrowa