Szkolenie nt. „Tworzenie programu wychowawczego szkoły i placówki oświatowo-wychowawczej”

Wydział Wychowania i Profilaktyki w dniach 27-29 stycznia 2014 roku zorganizował szkolenie dla edukatorów-koordynatorów programu „Szkoła dla Rodziców i Wychowawców” nt. „Tworzenie programu wychowawczego szkoły i placówki oświatowo-wychowawczej”. Celem szkolenia było rozwijanie kompetencji wychowawczych kadry zarządzającej szkół umożliwiających tworzenie warunków do rozwoju wychowanków, bezpiecznej nauki i pracy w szkole i placówce.

 

Program szkolenia:

  1. Czy w postmodernistycznym świecie można jeszcze mówić o wychowaniu – wykład. Dyskusja na temat paradygmatów wychowania we współczesnym świecie.
  2. Założenia filozoficzne, socjologiczne i psychologiczne leżące u podstaw wychowania w szkole – wykład.
  3. Badanie założeń szkoły w dziedzinie natury ludzkich działań, koncepcji edukacji, postaw wobec uczniów, dyscypliny, kontaktów szkoły z otoczeniem – ćwiczenia.
  4. Rozpoznawanie wpływu założeń na działania podmiotów szkoły – podsumowanie ćwiczeń, dyskusja.
  5. Warstwicowa teoria rozwoju i wychowania człowieka – prezentacja koncepcji S. Kunowskiego. Dyskusja na temat wychowania w szkole – szanse i zagrożenia w naszej szkole.
  6. Omówienie etapów i czynników rozwojowych, struktur i form rozwojowych na przykładach uczniów klas I-III, IV- VI i gimnazjum – ćwiczenie. Wnioski do pracy wychowawczej.
  7. Zadania i funkcje wychowawcze – prezentacja (wykład) i ćwiczenie. Umiejętności wychowawcze nauczycieli – ćwiczenie. Wnioski do pracy w szkole. Zadania w zakresie doskonalenia nauczycieli – omówienie.
  8. Rodzice – badanie oczekiwań klientów szkoły w dziedzinie wychowania (i całej edukacji szkolnej dziecka) – ćwiczenie. Formułowanie misji szkoły przez nauczycieli i dyrektora – praca w całym zespole.
  9. Zasady wychowawcze Szkoły dla Rodziców i Wychowawców. Wykład.
  10. Przykłady metod wychowawczych. Granice, uczucia, zachęcanie do współpracy.

Szkolenie prowadziły mgr Ewa Węgrzyn-Jonek i mgr Joanna Sakowska.

Uczestnicy szkolenia podkreślali, że udział w zajęciach uporządkował ich sposób patrzenia na szkołę jako całość. Zdobyta wiedza na temat funkcjonowania szkoły oraz nowe świeże spojrzenie na szkołę będą miały znaczenie przy tworzeniu programu wychowawczego placówki. Po szkoleniu uczestnicy lepiej rozumieją pojęcie kultury szkoły, potrafią posługiwać się nim w identyfikowaniu założeń w pracy wychowawczej własnej i szkoły. Rozpoznają wartości i założenia w obszarze wychowania oraz ich znaczenie i wpływ na budowanie zasad wychowawczych szkoły i placówki. Rozumiejąc pojęcie kultury szkoły, potrafią posługiwać się nim w identyfikowaniu założeń w pracy wychowawczej własnej i szkoły. Znają modele rozwoju zawodowego nauczycieli. Potrafią formułować misję szkoły w oparciu o oczekiwania jej podmiotów, rozumieją znaczenie tak sformułowanej misji dla spójności systemu wychowawczego szkoły. Cennym elementem szkolenia były ćwiczenia praktyczne do wykorzystania w pracy z pracownikami szkoły. Dotyczyły one wpierania i podnoszenia kompetencji wychowawczych nauczycieli i wychowawców bazujących na umiejętnościach zdobytych w trakcie szkoleń w programie „Szkoła dla Rodziców i Wychowawców”.


Opracowanie: Maria Talar

Ostatnia aktualizacja: