Ośrodek Rozwoju Edukacji poszukuje wykonawcy do moderowania ogólnopolskiej sieć współpracy

Ośrodek Rozwoju Edukacji, beneficjent projektu systemowego „System doskonalenia nauczycieli oparty na ogólnodostępnym kompleksowym wspomaganiu szkół” współfinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego, w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki, Poddziałanie 3.3.1, poszukuje Wykonawcy, który będzie moderował ogólnopolską sieć współpracy dla koordynatorów sieci współpracy i samokształcenia.

 

Celem zamówienia jest moderowanie ogólnopolskiej sieci koordynatorów sieci współpracy i samokształcenia.
 
Sieć będzie adresowana do około 100 osób. Działalność sieci zorganizowana zostanie na platformie internetowej www.doskonaleniewsieci.pl (nie przewidujemy spotkań stacjonarnych uczestników sieci z udziałem moderatora). Celem pracy sieci jest wymiana doświadczeń oraz upowszechnianie dobrych praktyk.  

Zadaniem osoby moderującej prace sieci jest:
  1. Inicjowanie wymiany doświadczeń poprzez publikowanie nowych tematów (publikowanie krótkich wypowiedzi merytorycznych związanych z realizacją zadań związanych z zewnętrznym wspomaganiem).
  2. Zachęcanie uczestników sieci do wypowiedzi i moderowanie dyskusji (moderowanie komunikacji grupowej).
  3. Publikowanie przykładów działań związanych ze wspomaganiem, udzielanie informacji zwrotnych i zachęcanie innych do komentowania publikowanych treści (moderowanie komunikacji grupowej, indywidualnej i publikacja plików).
  4. Sporządzanie dla zespołu projektu informacji, związanych z funkcjonowaniem sieci.
  5. Porządkowanie wypowiedzi i wpisów w sieci współpracy.
Wymiana doświadczeń dotyczyć będzie zadań realizowanych przez uczestników sieci związanych z zewnętrznym wspomaganiem pracy szkół. Poruszane będą m.in. następujące zagadnienia:
  • diagnoza  oczekiwań i potrzeb nauczycieli,
  • planowanie i realizacja działań,
  • monitorowanie i ewaluacja działań,
  • motywowanie nauczycieli do rozwoju zawodowego,
  • coaching i moderacja pracy grupy.
 
Czas wykonania zamówienia:
Od dnia podpisania umowy do 15 lipca 2014 r.
Szacunkowy czas pracy koordynatora sieci: ok. 30 godzin miesięcznie.

Zasady współpracy:
Zamawiający przewiduje, że większość pracy zostanie zrealizowana w formie zdalnej. Wykonawca dodatkowo raz w miesiącu będzie uczestniczył w jednodniowych spotkaniach roboczych z Zamawiającym w siedzibie Zamawiającego, w czasie których otrzyma wszystkie niezbędne informacje dotyczące przedmiotu zamówienia i będzie na bieżąco konsultować realizację zadania. Zamawiający przeszkoli wykonawcę z obsługi platformy i funkcjonalności służących pracy sieci oraz będzie służył wsparciem technicznym.
 
Zamawiający zastrzega sobie możliwość modyfikacji przedmiotu zamówienia w wyniku konsultacji przeprowadzonych z Wykonawcą.
 
Zamawiający przewiduje współpracę w oparciu o umowę o zlecenie. Rozliczenie będzie następowało raz w miesiącu na podstawie karty czasu pracy.
 
Wybór wykonawcy:
Osoby zainteresowane prosimy o wypełnienie formularza aplikacyjnego dostępnego w wersji Word i przesłanie do dnia 24 lutego 2014 r.  na adres dorota.czerwonka@ore.edu.pl
Zamawiający może zażądać kopii dokumentów potwierdzających wykształcenie i doświadczenie, a także materiałów wymienionych przez Wykonawcę w ww. formularzu.
 
Zamawiający dokona wyboru spośród zgłoszonych ofert na podstawie oceny wg. kryterium cena.
 
W przypadku pojawienia się jakichkolwiek pytań, zapraszamy do kontaktu: Dorota Czerwonka tel. 22 345 37 84.
 
Informujemy, że Zgodnie z Wytycznymi w zakresie kwalifikowania wydatków w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki łączne zaangażowanie Wykonawcy w realizację zadań we wszystkich projektach NSRO (realizowanych np. w ramach PO KL) nie może przekraczać 240 godzin miesięcznie.
 
Zakres wykluczeń z możliwości realizacji zamówienia:
Z możliwości realizacji zamówienia wyłączone są osoby, które powiązane są z Beneficjentem lub osobami upoważnionymi do zaciągania zobowiązań w imieniu Beneficjenta, w tym poprzez pozostawanie w związku małżeńskim, w stosunku pokrewieństwa lub powinowactwa w linii prostej, pokrewieństwa lub powinowactwa w linii bocznej do drugiego stopnia lub w stosunku przysposobienia, opieki lub kurateli.
 
Zadanie jest realizowane w ramach projektu systemowego „System doskonalenia nauczycieli oparty na ogólnodostępnym kompleksowym wspomaganiu szkół”, realizowanym przez Ośrodek Rozwoju Edukacji przy współfinansowaniu Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego (Priorytet III PO KL, Działanie 3.3., Poddziałanie 3.3.1.).
 
Do pobrania:

 

 


  

Ostatnia aktualizacja: