Relacja z konferencji pt. Rola wspomagania na etapie planowania i realizacji celów

W sobotę 16 listopada zakończyła się trzydniowa konferencja: Rola wspomagania na etapie planowania i realizacji celów. Na kolejne spotkanie zorganizowane w ramach projektu System doskonalenia nauczycieli oparty na ogólnodostępnym kompleksowym wspomaganiu szkół Ośrodek Rozwoju Edukacji zaprosił szkolnych organizatorów rozwoju edukacji oraz dyrektorów szkół i kierowników projektów powiatowych.

 
Na konferencji pojawili się także pracownicy placówek doskonalenia nauczycieli, poradni psychologiczno – pedagogicznych oraz bibliotek pedagogiczny, którzy przygotowują się do realizacji zadań związanych ze wspomaganiem pracy szkół.
 
Po powitaniu uczestników przez Mariannę Hajdukiewicz i Joannę Soćko, konferencję otworzył wykład profesora Andrzeja Bliklego pt.: Dylemat lidera – przemoc czy partnerstwo. Prezentowane zagadnienia dotyczyły kierowania zespołami ludzi w kontekście ich motywacji i podnoszenia efektów pracy przez wykorzystanie nakierowanego na dialog stylu pracy kierowniczej.
 
Dzień pierwszy zakończył się prezentacją przykładu dobrej praktyki. Anna Urbańska, Dyrektor IX Liceum Ogólnokształcącego w Krakowie w wystąpieniu pt. Od raportu z ewaluacji zewnętrznej do sukcesu szkoły przedstawiładoświadczenia swojej szkoły polegające na wykorzystania wyników i wniosków po ewaluacji zewnętrznej – od metodologii pracy z raportem, przez szanse i zagrożenia wynikające z tej formy pracy, aż po prezentację przykładowych efektów takiego działania (np. zmiana języka komunikacji z uczniem).
 
W piątek do południa zajęcia z uczestnika mi prowadziła dr Marzena Żylińska – wykład Szkołę trzeba dziś wymyślić od nowa, stanowił praktyczne wprowadzenie w zagadnienia neurodydaktyki w pracy nauczyciela, co zostało rozwinięte podczas warsztatu Jak zaczynać lekcję, żeby włączyć mózgi uczniów? / Neurodydaktyka i uczenie przyjazne mózgowi. Uczestnicy konferencji zostali zapoznani z charakterystyką rejestrowania, przetwarzania i zapamiętywania informacji przez mózg ludzki – w ścisłym odniesieniu do procesu lekcyjnego. Podczas warsztatu przećwiczono praktyczne aspekty atrakcyjnego dla uczniów, a przy tym skutecznego narzędzia ogniskującego percepcję uczniów na zagadnieniu lekcyjnym lub – co ważne dla SORE – nauczycieli na meritum warsztatu.
 
Podczas drugiej części dnia, przedstawicielka poznańskiego kuratorium oświaty – Adela Łabuzińska opowiedziała o Wspomaganiu rozwoju szkół ukierunkowanym na potrzeby uczniów, czyli planowaniu procesów edukacyjnych w kontekście konstruowania strategii uczenia i uczenia się. W trakcie swojego wystąpienia prowadząca wykazała powiązania między systemami nadzoru pedagogicznego i doskonalenia nauczycieli – jako dwóch nierozłącznych i powtarzających się procesów: weryfikowania poziomu pracy szkół (nadzór) – poprawy jakości pracy (wspomaganie) – weryfikowanie itd.
 
Podczas prelekcji dr hab. Joanny Madalińskiej-Michalak Wznieść się ponad codzienne trudności – przywództwo strategiczne w rozwoju szkoły uczestnicy nie tylko zapoznali się z naukowymi ujęciami przywództwa oraz pogłębili wiedzę o przywództwie strategicznym. Poznali także szanse i wyzwania wiążące się z zastosowaniem tej strategii zarządzania w rozwoju szkoły.
 
Praca w grupach pozwoliła uczestnikom nie tylko utrwalić przekazywane wiadomości, ale także spojrzeć na nie krytycznie, wyłonić najistotniejsze elementy oraz przełożyć na praktyczne działania w szkole. Wszystkim uczestnikom serdecznie dziękujemy za udział w konferencji.
 Materiały  z konferencji
 
Galeria zdjęć z konferencji
 
1
2
2
3
3
5
 
 
Oprac. Łukasz Kluz

 


 

alt

Ostatnia aktualizacja:

Ośrodek Rozwoju Edukacji realizuje projekty dofinansowane z funduszy europejskich w ramach Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój oraz Programu Operacyjnego Polska Cyfrowa