Relacja ze spotkania dla kierowników projektów pilotażowych – 4 września 2013 r.

W dniu 4 września w Warszawie odbyło się spotkanie dla kierowników projektów odpowiedzialnych za realizacje działań w powiatach, które otrzymały dofinansowanie z Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach PO KL III Działanie 3.5 Kompleksowe wspomaganie rozwoju szkół.

 


W spotkaniu wzięło udział 110 spośród 135 przedstawicieli powiatów, które wraz z początkiem nowego roku szkolnego, ruszają z realizacją projektów na rzecz nowego systemu doskonalenia nauczycieli.

Celem spotkania była prezentacja działań prowadzonych obecnie w powiatach oraz wymiana doświadczeń między osobami, które zakończyły pierwszy etap prac, a osobami, które dopiero rozpoczynają swoją działalność. Ważnym punktem programu była prezentacja przedstawicieli Instytucji Pośredniczącej II stopnia pt. „Jak właściwie realizować projekty, zgodnie z zasadami konkursu i systemem realizacji PO KL”.

Uczestników spotkania powitała Katarzyna Martynowska, wicedyrektor Ośrodka Rozwoju Edukacji, kierująca Instytucją Pośredniczącą II stopnia. Gratulowała wszystkim, których wnioski złożone w ramach Konkursu 3.5, zostały pozytywnie rozpatrzone, przedstawiła skalę i zakres działań prowadzonych obecnie przez IP2, życzyła wszystkim sukcesów i deklarowała bieżące wsparcie w realizacji działań ze strony ORE.

Pierwsze wystąpienie miało charakter plenarny. Uczestnicy wysłuchali prezentacji przygotowanej przez pracowników IP2 odpowiedzialnych za kontraktowanie i monitorowanie projektów. Anna Marciniak, kierownik Zespołu kontraktowania, Monika Osmańska – kierownik Zespołu Monitorowania oraz Małgorzata Brykała – kierownik Wydziału IP2 przedstawiły zagadnienia formalne związane z realizacją projektów, opracowaną na podstawie najczęściej popełnianych przez beneficjentów błędów. Poruszane tematy to: Zarządzanie projektem i zatrudnianie personelu, Przejrzystość i konkurencyjność wydatków (zamówienia publiczne), PEFS i polityka bezpieczeństwa, Modyfikacje projektu oraz Rozliczanie projektu – wniosek o płatność.

Druga część spotkania zorganizowana została w formie warsztatów. Uczestnicy zostali podzieleni na pięć grup, z których każda wzięła udział w sesjach poświęconych trzech zagadnieniom: Zarządzanie projektem, Realizacja rocznych planów wspomagania oraz Organizacja sieci współpracy i samokształcenia. Zajęcia prowadzone były przez praktyków, czyli osoby z powiatów, które już od stycznia realizują działania adresowane do szkół. Prowadzący prezentowali zadania, które stoją przed organizatorami projektów, opierając się na swoich doświadczeniach i pokazując stosowane sposoby rozwiązania poszczególnych zagadnień. W każdej z grup brali udział również przedstawiciele IP2 – opiekunowie projektów wspierający beneficjentów konkursu w procesie kontaktowania i realizacji.

Uczestnicy podkreślali znaczenie tego spotkania, docenili możliwość pracy w małych grupach, dzięki której mogli wymieniać się doświadczeniami. Dla osób odpowiedzialnych za kierowanie projektem, ważne były konsultacje z praktykami, a także z osobami opiekującymi się projektami ze strony IP2.

Spotkanie zakończyła prezentacja dwóch nowych projektów realizowanych przez Ośrodek Rozwoju Edukacji. Projekt Przywództwo i zarządzanie w oświacie realizowany wspólnie z Uniwersytetem Jagielońskim zaprezentowała Emilia Kowalczyk-Rumak, koordynator projektu, a projekt Wdrożenie postawy programowej kształcenia ogólnego w przedszkolach i szkołach – Aktywna Edukacja, realizowany we współpracy z Fundacją Centrum Edukacji Obywatelskiej , zaprezentował Jacek Strzemieczny, Prezes Centrum Edukacji Obywatelskiej. Informacje o tych projektach są dostępne na stronach: www.ore.edu.pl/przywodztwo oraz www.ceo.org.pl/cyfrowaszkola

 

Zapraszamy do zapoznania się z materiałami prezentowanymi na spotkaniu, a przygotowanymi przez IP2 oraz osoby odpowiedzialne za prowadzenie zajęć warsztatowych: Małgorzatę Urban, Mariusza Mielcarka, Krystynę Adaśko, Alicje Kamecką, Danutę Haller z powiatu wołowskiego, Beatę Janas z powiatu jaworskiego oraz Monikę Kurowską, Janinę Motak, Zbyszka Ruszaja, Marię Góra, Krystiana Srokę, Izę Linca, Kingę Adamczyk, Magdę Wojnicką z powiatu brzeskiego. Jednocześnie bardzo dziękujemy wszystkim za zaangażowanie i pomoc w przygotowaniu tego spotkania. 

 

Materiały ze spotkania

 


 

Ostatnia aktualizacja: