Poszukujemy osób do prowadzenia zajęć w czasie konferencji pt. „Rozwój kompetencji pracowników bibliotek pedagogicznych w zakresie wspomagania pracy szkół”

Ośrodek Rozwoju Edukacji, beneficjent projektu „System doskonalenia nauczycieli oparty na ogólnodostępnym kompleksowym wspomaganiu szkół” współfinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego, w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki, Poddziałanie 3.3.1, poszukuje osób chętnych do współpracy w przygotowaniu scenariusza zajęć oraz prowadzeniu zajęć na konferencji pt. „Rozwój umiejętności pracowników bibliotek w zakresie wspomagania pracy szkół” skierowanej do pracowników bibliotek pedagogicznych. Spotkanie odbędzie się w Warszawie w dniach 10-12 października 2013 r. 


Zadanie polegać będzie na opracowaniu scenariusza i przeprowadzeniu zajęć (praca z grupą max. 30-osobową w wymiarze 9 godzin zegarowych) zgodnie z programem konferencji.
Temat zajęć: Nowe zadania pracowników bibliotek pedagogicznych, a ich rozwój zawodowy. Planowanie działań w zakresie nowych zadań.
Termin i miejsce konferencji: 10-12 października 2013 – Warszawa
Uczestnicy zajęć: pracownicy bibliotek pedagogicznych (szczególnie dyrektorzy oraz kierownicy fili) oraz przedstawiciele organów prowadzących biblioteki pedagogiczne
Cel zajęć: Zajęcia mają na celu przygotowanie pracowników bibliotek pedagogicznych do zadań wynikających z nowego rozporządzenia Ministra Edukacji Narodowej z 28 lutego 2013 r. w sprawie szczegółowych zasad działania publicznych bibliotek pedagogicznych (Dziennik Ustaw poz. 369). polegających na:

 • wspomaganiu pracy szkół i placówek
 • prowadzeniu sieci współpracy i samokształcenia

W tym celu uczestnicy konferencji zostaną zapoznani ze szczegółowym zakresem tych zadań, profilem kompetencyjnym osób odpowiedzialnych za realizacje zadań, omówiony zostanie rozwój zawodowy pracowników pod kątem wiedzy i umiejętności niezbędnych do wykonywania w/w zadań.
Metody pracy: W trakcie spotkania uczestnicy pracować będą w 5 grupach liczących po max. 30 osób. Zajęcia prowadzone będą z wykorzystaniem metod warsztatowych.

Obowiązki osób zaangażowanych w realizację zadania obejmują:

 • współpraca z Zamawiającym podczas przygotowania scenariusza do prowadzenia zajęć,
 • udział w dwóch spotkaniach roboczych – na samym początku realizacji zadania (siedziba ORE), oraz w dniu konferencji, przed rozpoczęciem zajęć (miejsce konferencji)
 • opracowanie scenariusza zajęć
 • prowadzenie zajęć – 9 godzin zegarowych z grupą max. 30-osobową

Niezbędne wymagania osób zaangażowanych w realizacje zadania to:

 1. Wykształcenie co najmniej wyższe magisterskie,
 2. Dodatkowe kwalifikacje: ukończone studia podyplomowe lub kursy z zakresu edukacji dorosłych, kształcenia ustawicznego – co najmniej 120 h.
 3. Doświadczenie w prowadzeniu zajęć dla osób dorosłych – co najmniej 160 h.
 4. Doświadczenie w prowadzeniu i szkoleń dla pracowników systemu oświaty, w tym pracowników bibliotek pedagogicznych – co najmniej 80 h.
 5. Doświadczenie w prowadzeniu zajęć warsztatowych/ konsultacji grupowych z dorosłymi w obszarach:
  • wspomaganie pracy szkół i doskonalenie nauczycieli
  • zarządzanie zmianą w organizacji (w tym: zmiana jako proces, postawy wobec zmian, jak unikać błędów wprowadzając zmiany w organizacji)
  • rozwój zawodowy pracowników

Zainteresowane osoby prosimy o wypełnienie formularza. Wypełniony i podpisany formularz prosimy o przesłanie mailem na adres katarzyna.polak@ore.edu.pl
Nabór zgłoszeń trwa do 20 września 2013 r.

Spośród nadesłanych aplikacji wybierzemy osoby, które wskażą najniższą cenę za wykonanie usługi (5 osób prowadzących zajęcia, po jednej osobie do każdej z grup warsztatowych). Z każdą z osób zostanie podpisana odrębna umowa.

Zgodnie z Wytycznymi w zakresie kwalifikowania wydatków w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki łączne zaangażowanie Wykonawcy w realizację zadań we wszystkich projektach NSRO (realizowanych np. w ramach PO KL) nie może przekraczać 240 godzin miesięcznie.

Koszty pobytu na spotkaniu w ramach realizacji umowy pokrywa Zamawiający, koszty dojazdu pokrywa Wykonawca.

W formularzu proszę pamiętać o zawarciu oświadczeń o braku podstaw do wykluczenia z postępowania.
W przypadku pojawienia się jakichkolwiek pytań prosimy o kontakt z Katarzyną Polak katarzyna.polak@ore.edu.pl , tel. 22 345 37 41 

 

 


 

Ostatnia aktualizacja:

Ośrodek Rozwoju Edukacji realizuje projekty dofinansowane z funduszy europejskich w ramach Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój oraz Programu Operacyjnego Polska Cyfrowa