Poszukujemy ekspertów do opracowania koncepcji wykładu i wygłoszenia go podczas konferencji „Co mówią dane…? – rola wspomagania na etapie diagnozowania potrzeb szkoły/placówki”

Poszukujemy ekspertów do opracowania koncepcji wykładu i wygłoszenia go przed audytorium składającym się ze: Szkolnych Organizatorów Rozwoju Edukacji (SORE), animatorów, dyrektorów szkół i przedszkoli, nauczycieli, przedstawicieli instytucji wspomagających prace szkół – placówek doskonalenia nauczycieli, bibliotek pedagogicznych oraz poradni psychologiczno-pedagogicznych.

 

 

 

Ośrodek Rozwoju Edukacji – beneficjent projektu systemowego „System doskonalenia nauczycieli oparty na ogólnodostępnym kompleksowym wspomaganiu szkół” współfinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego, w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki, Poddziałanie 3.3.1 – poszukuje chętnych do realizacji zadania przygotowania wykładu na konferencję pod nazwą:

 

"Co mówią dane..? Rola wspomagania na etapie diagnozowania potrzeb szkoły/placówki."

 

Temat wykładu nr 1: "Diagnoza dla rozwoju" (2 godziny dydaktyczne)

Cel: przedstawienie idei zarządzania jakością/pozytywną zmianą funkcjonowania szkoły w oparciu o efektywne łączenie procesu diagnozowania potrzeb rozwojowych szkoły (konieczności, możliwości) z definiowaniem rezultatów zmiany oraz działań umożliwiających ich osiągnięcie.

 

Temat wykładu nr 2: "Egzaminy zewnętrzne dla rozwoju szkoły" (2 godziny dydaktyczne)

Cel: przedstawienie różnych wskaźników egzaminacyjnych oraz narzędzi do analizowania wyników egzaminacyjnych z wykorzystaniem metody edukacyjnej wartości dodanej; przedstawienie przykładów wykorzystania wskaźników EWD w ewaluacji wewnętrznej szkoły.

 

Spotkanie odbędzie się w Ożarowie Mazowieckim w dniach 12-14. 09. 2013 r.

Zapraszamy do współpracy przy opracowywaniu koncepcji wykładu oraz zaprezentowaniu treści wystąpienia podczas konferencji w dniu 12.09.2013 r.

Ofertę współpracy kierujemy do osób, które mają:

  • doświadczenie w prowadzeniu szkoleń, spotkań, konferencji dotyczących diagnozowania potrzeb rozwojowych placówek oświatowych; analizy wyników egzaminacyjnych oraz metody EWD min. 100 godz.
  • dorobek autorski (książki, artykuły) z zakresu diagnozowania potrzeb rozwojowych szkół; analizy wyników egzaminacyjnych z wykorzystaniem metody EWD min. 4 publikacje
  • praca/współpraca z instytucjami odpowiedzialnymi bądź wspierającymi działania dotyczące diagnozowania potrzeb rozwojowych szkół; instytucjami związanymi z systemem egzaminów zewnętrznych i instytucjami badawczymi zajmującymi się wykorzystaniem danych egzaminacyjnych do oceny efektywności pracy szkoły

Spośród nadesłanych zgłoszeń wybierzemy 2 osoby (po jednej do każdego tematu), które wskażą najniższą cenę za wykonanie usługi. Z każdą z osób zostanie podpisana odrębna umowa określająca zakres tematyczny i liczbę godzin.

Obowiązki osób zaangażowanych w realizację zadania obejmą:

  • Przygotowanie koncepcji wykładu (min.4 strony)do dnia 05.08.2013r
  • Udział w spotkaniu konsultacyjnym w dniu 05.08.2013r w Warszawie
  • Zreferowanie wykładu (2 godziny dydaktyczne)w dniu 12.09.2013r.

Zgodnie z Wytycznymi w zakresie kwalifikowania wydatków w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki łączne zaangażowanie Eksperta w realizację zadań we wszystkich projektach NSRO (realizowanych np. w ramach PO KL) nie może przekraczać 240 godzin miesięcznie.

Zainteresowane osoby prosimy o wypełnienie formularza zgłoszeniowego:

Koszty pobytu (noclegu i wyżywienia) pokrywa Zamawiający, koszty dojazdu pokrywa Wykonawca. Zainteresowanych prosimy o przesłanie kwestionariusza zgłoszeniowego w terminie do dnia 26 lipca 2013.

W razie pytań proszę o kontakt:
Joanna Soćko: joanna.socko@ore.edu.pl
Tel: 48 22 345 37 04

Oprac.: Joanna Soćko

 


 

alt

Ostatnia aktualizacja:

Ośrodek Rozwoju Edukacji realizuje projekty dofinansowane z funduszy europejskich w ramach Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój oraz Programu Operacyjnego Polska Cyfrowa