Informacja na temat procesu kontraktacji wniosków rekomendowanych do dofinansowania w ramach rundy VIII konkursu otwartego nr 1/POKL/3.5/2012

Instytucja Pośrednicząca II stopnia dla Priorytetu III PO KL (IP2), w uzupełnieniu informacji opublikowanej na stronie ORE w dniu 13 czerwca br. wraz z listą rankingową dla rundy VIII, pragnie powiadomić, iż zgodnie z decyzją Instytucji Zarządzającej PO KL z dnia 19 czerwca br. alokacja na konkurs nr 1/POKL/3.5/2012 Programy kompleksowego wspomagania szkół oraz przedszkoli, podporządkowane potrzebom ww. podmiotów w obszarach wymagających szczególnego wsparcia zostanie zwiększona o kwotę 45 000 000 PLN. 

 

W związku z tym, IP2 zdecydowała o rozpoczęciu procesu negocjacyjnego ze wszystkimi Wnioskodawcami, których wnioski zostały rekomendowane przez ekspertów do dofinansowania w niniejszej rundzie.

 

Jednakże, do czasu ujęcia stosownych zmian w tabelach finansowych w ramach Szczegółowego Opisu Priorytetów PO KL (SzOP) i zatwierdzenia przedmiotowego dokumentu, negocjacje będą miały charakter warunkowy. Ponadto, proces kontraktacji poszczególnych wniosków będzie przebiegał w kolejności zgodnej z klasyfikacją na liście rankingowej, do wysokości dostępnej alokacji.

 

W związku z koniecznością dokonania zmian w SzOP, o których wyżej, informacje dotyczące odwieszenia konkursu zostaną opublikowane w terminie późniejszym. 

 

Opracowała: Marianna Hajdukiewicz

 


 

Ostatnia aktualizacja: