Zespół Technologii Informacyjno-Komunikacyjnych – zadania

Do zadań Zespołu Technologii Informacyjno-Komunikacyjnych (ZTIK) należy w szczególności:

  1. Zapewnienie optymalnego funkcjonowania platform, w tym platformy e-podręczniki.pl oraz Scholaris.pl, integracja produktów projektów pozakonkursowych i konkursowych Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój na platformie e-podreczniki.pl.
  2. Zapewnienie trwałości rezultatów i produktów projektów systemowych Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki oraz pozakonkursowych Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój , w tym portali edukacyjnych i repozytoriów.
  3. Administrowanie i rozbudowa stron internetowych, intranetu, Biuletynu Informacji Publicznej.
  4. Rozbudowa i administrowanie systemem elektronicznej rekrutacji i innymi narzędziami internetowymi Ośrodka, w tym opracowywanie procedur użytkowania.
  5. Administrowanie i doskonalenie zasobów oraz funkcjonalności platformy edukacyjnej Moodle oraz wsparcie techniczne innych komórek organizacyjnych Ośrodka  w prowadzeniu kształcenia na odległość.
  6. Tworzenie zasobów, materiałów informacyjnych, narzędzi oraz autorskich programów informatycznych.
  7. Upowszechnianie informacji pedagogicznej za pomocą narzędzi internetowych i kanałów informacyjnych, w tym prowadzenie wortalu Edukator Zawodowy.
  8. Zapewnianie zgodności serwisów teleinformatycznych Ośrodka z wymogami WCAG 2.0 na poziomie AA, między innymi poprzez nadzór i współpracę z wykonawcami systemów.
  9. Tworzenie zestawień statystycznych, baz danych i narzędzi badawczych, wsparcie eksperckie komórek organizacyjnych Ośrodka w realizacji zadań edukacyjnych.

Ostatnia aktualizacja: 16 marca 2023

Ośrodek Rozwoju Edukacji realizuje projekty dofinansowane z funduszy europejskich w ramach Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój oraz Programu Operacyjnego Polska Cyfrowa