Zespół Komunikacji Społecznej – zadania

Do zadań Zespołu Komunikacji Społecznej (ZKS) należy w szczególności:

 1. Inicjowanie oraz koordynacja i realizacja działań promocyjno-informacyjnych Ośrodka w kraju i za granicą.
 2. Wspieranie pozostałych komórek organizacyjnych Ośrodka w upowszechnianiu ich działań na rzecz wychowania, kształcenia ogólnego, specjalnego oraz zawodowego i ustawicznego, poprzez:
  • organizowanie konferencji, szkoleń, wizyt delegacji zagranicznych.
  • Udział w przedsięwzięciach edukacyjnych.
  • Opracowywanie materiałów edukacyjnych, informacyjnych i promocyjnych.
 3. Prowadzenie serwisów internetowych, intranetu i Biuletynu Informacji Publicznej Ośrodka we współpracy z komórkami organizacyjnymi Ośrodka oraz obsługa innych elektronicznych kanałów promocji i informacji.
 4. redakcja i koordynacja informacji zamieszczanych w serwisach internetowych, w Biuletynie Informacji Publicznej i w intranecie.
 5. Publikowanie czasopisma internetowego TRENDY.
 6. Zapewnienie zgodności serwisów i materiałów wypracowanych przez merytoryczne komórki organizacyjne Ośrodka z wymogami WCAG 2.0 na poziomie AA[1] poprzez nadzór i wspieranie pozostałych komórek organizacyjnych w realizacji tego zadania.
 7. Współpraca z właściwymi komórkami organizacyjnymi Ministerstwa oraz innymi instytucjami i placówkami oświatowymi, w tym z innymi beneficjentami projektów Europejskiego Funduszu Społecznego w zakresie promowania projektów systemowych, konkursowych i pozakonkursowych realizowanych przez Ośrodek.
 8. Prowadzenie elektronicznego systemu obsługi szkoleń Ośrodka.
 9. Koordynacja działań związanych z przyznawaniem honorowego patronatu przez Dyrektora.
 10. Koordynacja działań związanych z planowaniem i realizacją wydarzeń merytorycznych Ośrodka.
 11. Podejmowanie działań służących tworzeniu współpracy i wymianie doświadczeń edukacyjnych z kluczowymi dla rozwoju edukacji ośrodkami w Polsce i za granicą.
 12. Wykonywanie zadań z zakresu komunikacji wewnętrznej i zewnętrznej poprzez usprawnianie przepływu informacji.

[1] Web Content Accessibility Guidelines (WCAG) 2.0 – zasady i wytyczne do tworzenia dostępnych serwisów internetowych. Poziom AA – to poziom zgodności z wytycznymi, który obowiązuje  organizacje, zgodnie z rozporządzeniem Rady Ministrów z dnia 12 kwietnia 2012 r. w sprawie Krajowych Ram Interoperacyjności, minimalnych wymagań dla rejestrów publicznych i wymiany informacji w postaci elektronicznej oraz minimalnych wymagań dla systemów teleinformatycznych (Dz. U. z 2016 r. poz. 113).

Ostatnia aktualizacja:

Ośrodek Rozwoju Edukacji realizuje projekty dofinansowane z funduszy europejskich w ramach Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój oraz Programu Operacyjnego Polska Cyfrowa