Nowa publikacja „Wychowywać, ale jak? II Tydzień Wychowania. Studia i materiały”

altPublikacja „Wychowywać, ale jak? II Tydzień Wychowania. Studia i materiały” pod red. prof. Edmunda Juśko i dr Marcina Borysa jest cennym zapisem dokumentującym pracę tarnowskiego środowiska wychowawców, psychologów, pedagogów, praktyków specjalizujących się w systemowym organizowaniu oddziaływań o charakterze wychowawczym, profilaktycznym i opiekuńczym. W publikacji znajduje się materiał Agnieszki Skołyszewskiej „Szkoła dla Rodziców i Wychowawców jako forma wsparcia wychowawczego rodzin na przykładzie działalności psychoedukacyjnej Specjalistycznej Poradni Profilaktyczno-Terapeutycznej w Tarnowie”.

 

Publikacja „Wychowywać, ale jak? II Tydzień Wychowania. Studia i materiały” pod red. prof. Edmunda Juśko i dr Marcina Borysa jest cennym zapisem dokumentującym pracę tarnowskiego środowiska wychowawców, psychologów, pedagogów, praktyków specjalizujących się w systemowym organizowaniu oddziaływań o charakterze wychowawczym, profilaktycznym i opiekuńczym.

II Tydzień Wychowania w Tarnowie został zorganizowany w dniach 17-21 września 2012 roku pod patronatem Prezydenta Miasta dr Ryszarda Ścigały i Biskupa Ordynariusza Diecezji Tarnowskiej dr Andrzeja Jeża. Organizacja tego przedsięwzięcia wpisuje się w strategię działań miejskich w zakresie profilaktyki i wychowania, jaką w imieniu Prezydenta Miasta od wielu lat podejmuje Wydział Edukacji Urzędu Miasta Tarnowa wraz ze współpracującymi stowarzyszeniami i miejskimi podmiotami: Specjalistyczną Poradnią Profilaktyczno-Terapeutyczną, Poradnią Psychologiczno-Pedagogiczną, Katolickim Stowarzyszeniem Wychowawców, Tarnowskim Oddziałem Polskiego Towarzystwa Historycznego, Oddziałem PTTK Ziemi Tarnowskiej, Tarnowskim Towarzystwem Zapobiegania Patologiom Społecznym, Tarnowskim Ośrodkiem Interwencji Kryzysowej i Ofiar Przemocy, Stowarzyszeniem „Arka” Poradnią Specjalistyczną, Centrum Spraw Społecznych UM.

Program II Tygodnia Wychowania dzięki udziałowi w nim licznych miejskich podmiotów miał ciekawą ofertę. Jedną z propozycji był Dzień Otwartych Drzwi- mieszkańcy mieli możliwość zapoznania się z ofertą pomocową placówek miejskich kierowaną do dzieci, rodziców, nauczycieli, mieszkańców miasta, a także do rodziców i uczniów spoza Tarnowa stanowiących liczną grupę odbiorców oferty oświatowej miasta.

Tydzień obfitował w konferencje, wykłady i spotkania poświecone tematyce wychowania, wartościom w wychowaniu, wychowaniu poprzez czynny wypoczynek, wychowanie patriotyczne, wspieranie nauczycieli w ich oddziaływaniach wychowawczych. Przywołać należy takie wykłady jak wykład ks. dr Jerzego Smolenia z KUL-u „Psychologia Komunikacji w budowaniu właściwych relacji między nauczycielem i uczniem” inaugurujący II Tydzień Wychowania oraz bogatą konferencję naukową zorganizowaną przez Tarnowski Oddział Polskiego Towarzystwa Historycznego „Historia magistra Vita Est”. Interesujące poznawczo było także zapoznanie się z programem przedstawionym przez dr Jakuba Kołodziejczyka „Przeciwdziałanie niepożądanym zachowaniom w szkole”.

Publikacja „Wychowywać, ale jak? II Tydzień Wychowania. Studia i materiały” jest owocem pracy osób zaangażowanych w systematyczne budowanie systemu przeciwdziałania zagrożeniom dzieci i młodzieży w Tarnowie o wielu lat, można bez wahania powiedzieć, że już ponad dziesięciu.
W publikacji odnaleźć można opis doświadczeń budowania systemu przeciwdziałania zagrożeniom dzieci i młodzieży w Tarnowie z perspektywy i w doświadczeniu urzędnika Wydziału Edukacji zaangażowanego od wielu lat w budowanie go w relacjach: Samorząd – Kościół – Kultura – Oświata – Rodzice – Instytucje Miejskie – Stowarzyszenia autorstwa Danuty Ciszek – inspektora WE UM, społecznika, nauczyciela.

Znaczącym artykułem jest materiał Ewy Mruk Smoleń o idei II Tygodnia Wychowania w Tarnowie, w którym autorka sytuuje II Tydzień Wychowania w kontekście miejskich działań związanych z wychowaniem i profilaktyką.

W publikacji znajduje się także materiał Agnieszki Skołyszewskiej „Szkoła dla Rodziców i Wychowawców jako forma wsparcia wychowawczego rodzin na przykładzie działalności psychoedukacyjnej Specjalistycznej Poradni Profilaktyczno-Terapeutycznej w Tarnowie”. W publikacji autorka przedstawia zarys historii Szkoły dla Rodziców w Polsce i w Specjalistycznej Poradni Profilaktyczno-Terapeutycznej, metody, tematykę zajęć i adresatów programu, przedstawia bogato refleksje uczestników po zakończonych warsztatach, walory wychowawcze i profilaktyczne programu oraz wnioski do pracy edukacyjnej realizowanej w ramach warsztatu Szkoła dla Rodziców i Wychowawców. W SPPT Szkoła dla Rodziców realizowana jest nieprzerwanie od 2004 roku, aktualnie po raz 23. W placówce na 11 zatrudnionych nauczycieli aż 7 ukończyło odpowiednie przeszkolenie przygotowujące do prowadzenia zajęć warsztatowych z rodzicami i wychowawcami pn. Szkoła dla Rodziców, z czego 3 posiada rekomendacje ORE(w tym jeden jest edukatorem), jeden aplikuje o rekomendacje. Obok konsultacji, terapii indywidualnej, rodzinnej i małżeńskiej Szkoła dla Rodziców i Wychowawców stanowi w Specjalistycznej Poradni Profilaktyczno-Terapeutycznej jedną z wiodących form pomocy oferowanej rodzicom.

Nie sposób opisać całej publikacji, ani streścić jej w kilku zdaniach. By zachęcić do lektury proponuję lekturę rozdziału o wieloletnich działaniach miejskich w zakresie wychowania w kontekście II Tygodnia Wychowania, a w nim lekturę następujących treści:

  • O psychologii komunikacji – ks. dr Jerzy Smoleń
  • „Program przeciwdziałania niepożądanym zachowaniom w szkole” – dr Jakub Kołodziejczyk
  • O powodzeniach i niepowodzeniach szkolnych – dr Barbara Dagmara Niziołek.

W dalszej części można przeczytać o tym:

  • Jak budować codzienne dobre relacje nauczyciel – uczeń?
  • Jak współcześnie realizować wychowanie patriotyczne?
  • Jak popularyzować wychowanie poprzez turystykę i krajoznawstwo?
  • Jak propagować wychowanie zdrowotne?


Publikacja zawiera także krótkie prezentacje uczestników II Tygodnia Wychowania czyli instytucji miejskich i stowarzyszeń współpracujących na rzecz wychowania i profilaktyki w Tarnowie.
Recenzji publikacji dokonali dr hab. Zofia Szarota prof. UP w Krakowie oraz Ks. dr hab. Roman B. Sieroń prof. KUL
Informacji o publikacji udziela Danuta Ciszek – Wydział Edukacji Urzędu Miasta Tarnowa tel 14 6882427 d.ciszek@umt.tarnow.pl

 

Opracowanie: Agnieszka Skołyszewska Specjalistyczna Poradnia Profilaktyczno-Terapeutyczna w Tarnowie

Ostatnia aktualizacja:

Ośrodek Rozwoju Edukacji realizuje projekty dofinansowane z funduszy europejskich w ramach Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój oraz Programu Operacyjnego Polska Cyfrowa