Spotkanie dla szkolnych organizatorów rozwoju edukacji 7 – 8 stycznia 2013 r. Sulejówek

7-8 stycznia 2013r w Sulejówku odbyło się spotkanie dla szkolnych organizatorów rozwoju edukacji, z samorządów, które otrzymały dofinansowanie w konkursie nr 1/POKL/3.5/2012 w ramach Działania 3.5 Kompleksowe wspomaganie rozwoju szkół.

 

W spotkaniu uczestniczyli przedstawiciele powiatów: łobeskiego, hajnowskiego, kaliskiego, łódzkiego, piskiego, łomżyńskiego, wołowskiego, brzeskiego, katowickiego, sieradzkiego, chełmskiego, ciechanowskiego, jaworskiego.

Celem spotkania było zebranie oczekiwań dot. dalszej współpracy pomiędzy Ośrodkiem Rozwoju Edukacji a powiatami oraz programu wsparcia SORE w realizacji zadań związanych z wspomaganiem pracy szkół.

 

Program wsparcia SORE obejmuje kilka rodzajów działań takich jak:

  1. Konferencja ogólnopolska z udziałem polskich i zagranicznych ekspertów poświęcona zagadnieniom doskonalenia nauczycieli i wspomagania pracy szkół i placówek
  2. Konferencje regionalne organizowane dla SORE obejmujące swoim zasięgiem kilka powiatów – tworzenie sieci wsparcia SORE.
  3. Szkolenie e- learning z zakresu kompetencji potrzebnych do realizacji zadań (charakter zaawansowany).
  4. Materiały i narzędzia publikowane na platformie internetowej.
  5. Lektura uzupełniająca w postaci polecanych artykułów i książek

W czasie spotkania uczestnicy przedstawili realizowane obecnie w powiatach działaniach, na „osi czasu” zaznaczyli planowane wydarzenia związane z realizacja projektu, dużo uwagi poświęcono na omówienie wyzwań i sposobów rozwiązywania pojawiających się trudności. Szkolni organizatorzy rozwoju edukacji przeanalizowali poszczególne etapy procesu wspomagania oraz zastanawiali się nad konkretnymi zadaniami SORE i dyrektora szkoły przy realizacji kolejnych kroków.

Ważnym punktem spotkania była prezentacja przygotowywanej przez ORE platformy internetowej adresowanej do pracowników systemu doskonalenia nauczycieli. Uczestnicy mieli szanse zobaczyć, a także przetestować funkcje komunikacyjne oraz moduły e-learningu i sieci wsparcia. Narzędzie ułatwi bieżące działania prowadzone przez SORE oraz koordynatorów sieci. 

Oprac.: Joanna Soćko

 


 

Ostatnia aktualizacja:

Ośrodek Rozwoju Edukacji realizuje projekty dofinansowane z funduszy europejskich w ramach Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój oraz Programu Operacyjnego Polska Cyfrowa