System opisu pluralistycznych podejść do języków i kultur

Kompetencje różnojęzyczne i międzykulturowe: wyznaczniki biegłości i materiały dydaktyczne

FREPA System opisu pluralistycznych podejść do języków i kultur

 Czas trwania projektu: 2012-2015

Witryna projektu dostępna w języku angielskim, francuskim, niemieckim

Koordynatorka projektu:
Anna Schröder-Sura

Odpowiedzialni za projekt:
Ildikó Lörincz, Michael Candelier, Petra Gilliyard Daryai-Hansen, Anna Schröder-Sura
Opis projektu:

Program ma na celu upowszechnienie narzędzi jakie powstały w ramach projektu „System opisu pluralistycznych podejść do języków i kultur” (FREPA – A Framework for Pluralistic Approaches to Languages and Cultures) rozwijającego kompetencje uczniów na każdym poziomie edukacji w dziedzinie różnojęzyczności i wielokulturowości.

W repozytorium FREPA można znaleźć opis kompetencji i zasobów, bazę materiałów dydaktycznych dostępną on-line oraz zestaw szkoleniowy.

Projekt ma ułatwić dostęp do dokumentacji związanej z wszelkimi wydarzeniami i publikacjami upowszechniającymi narzędzia FREPA przygotowane przez przedstawicieli krajów biorących udział w niniejszym programie.

Najważniejszym założeniem projektu jest poszerzenie wiedzy nauczycieli oraz trenerów szkolących nauczycieli odnośnie założeń i korzyści jakie niesie ze sobą projekt FREPA, który realizuje cele polityki językowej Rady Europy. Program pozwala nabyć nowe umiejętności ułatwiające nauczycielom stosowanie pluralistycznych podejść w nauczaniu języków oraz podnieść kompetencje związane z różnojęzycznością i wielokulturowością, szczególnie w przypadku języków społecznie defaworyzowanych.

W Polsce tematyka wielokulturowości i różnojęzyczności staje się coraz bardziej paląca, gdyż nauczyciele w codziennej pracy coraz częściej stykają się z uczniami pochodzącymi z różnych kręgów kulturowych, czy to z imigrantami czy też z dziećmi reemigrantów. Działania systemowe związane z tego typu edukacją wciąż nie zaspokajają potrzeb pedagogów. Warto więc skorzystać z doświadczeń innych państw, w których udało się wdrożyć praktyczne rozwiązania, tak jak np.: w Szwajcarii czy w Hiszpanii.

Osobą odpowiedzialną za projekt w Polsce jest:

Anna Susek – specjalistka ds. języków romańskich
Ośrodek Rozwoju Edukacji, Wydział Rozwoju Kompetencji Językowych
Aleje Ujazdowskie 28, 00-478 Warszawa
+ 48 22 345 37 75; e-mail: anna.susek@ore.edu.pl.

Więcej informacji na temat projektu można znaleźć na stronie: http://carap.ecml.at .
W trakcie tworzenia jest strona Polski, na której mają znaleźć się materiały w języku polskim i dostosowane do polskiego kontekstu.

Artykuły na temat projektu FREPA:


Projekt „Włączenie rodziców w edukację różnojęzyczną i międzykulturową”

Projekt wykorzystujący narzędzia projektu „System opisu pluralistycznych podejść do języków i kultur” do pracy w szkole z rodzicami uczniów
Czas trwania projektu: 2013-2014
Projektu dostępny w języku angielskim, francuskim, niemieckim
oraz parterzy:
Danièle Moore, Simon Fraser University, Kanada
Philippe Blanchet Laboratoire PREFIcs Université Européenne de Bretagne, Rennes, Francja
Opis projektu:
Projekt traktowany jest jako  narzędzie ułatwiające zwalczanie przesądów i stereotypów utrudniających integrację osób odmiennych kulturowo czy językowo, co jest niezwykle istotne w przypadku języków i kultur społecznie marginalizowanych. Priorytetem jest informowanie rodziców, a także wszystkich zainteresowanych edukacją, o korzyściach społecznych i poznawczych płynących z podejść różnokulturowych i różnojęzycznych.
Projekt propaguje wiedzę dotyczącą wagi istnienia różnorodnych języków (wszystkich języków, również tych marginalizowanych) w naszym kształtowaniu postrzegania świata i tworzeniu wspólnej, ale różnorodnej  kultury   poprzez  dostosowywanie działań promocyjnych do potrzeb konkretnego odbiorcy.
Wymienione  cele  mogą zostać osiągnięte dzięki włączaniu w  działanie wszystkich zainteresowanych – co może być odpowiedzią na oczekiwania  placówek edukacyjnych, dążących do zaangażowania w życie szkoły wszystkich rodziców uczniów – w tym tych, którzy są emigrantami lub pochodzą  ze środowisk społecznie defaworyzowanych i nie odnajdujący się w środowisku szkolnym. Odmienność ta może powodować, że ich osobiste dziedzictwo  językowe i kulturowe może nie być docenione społecznie.
Realizacja powyższych założeń będzie możliwa dzięki przygotowaniu do pracy w takim środowisku nauczycieli – potrafiących między innymi zachęcić rodziców do wszelkich różnojęzycznych i międzykulturowych działań.
Adresatami projektu są również rodzice i wszelkie organizacje ich skupiające, a także stowarzyszenia specjalistów – krajowe oraz międzynarodowe – zajmujące się edukacją i promujące pluralistyczne podejścia w dydaktyce.
Więcej informacji na stronie EUROPEJSKIEGO Centrum Języków Nowożytnych w Grazu FREPA for Parents.
Kontakt w Polsce:
Anna Susek, specjalistka ds. języków romańskich
Ośrodek Rozwoju Edukacji, Wydział Rozwoju Kompetencji Językowych
Aleje Ujazdowskie 28, 00-478 Warszawa
tel: (22) 345 37 75, fax: (22) 345 37 70; e-mail: anna.susek@ore.edu.pl

Ostatnia aktualizacja: 19 grudnia 2023