Relacja z konferencji: Nauczyciele jako ucząca się społeczność zawodowa

W dniach 10–12 października w Warszawie odbyła się konferencja Nauczyciele jako ucząca się społeczność zawodowa.Celem konferencji było przedstawienie założeń nowego systemu wspomagania szkół, a przede wszystkim zaprezentowanie koncepcji wspólnego i wzajemnego uczenia się, w oparciu o przykłady działań realizowanych w Polsce i w innych krajach europejskich. Kluczowym tematem spotkania były sieci współpracy i samokształcenia jako forma doskonalenia zawodowego nauczycieli. Zajęcia przeprowadzili eksperci z Polski oraz z zagranicy (Belgii, Holandii oraz Słowenii). Konferencje otworzył Podsekretarz Stanu w Ministerstwie Edukacji Narodowej Mirosław Sielatycki oraz wicedyrektor Ośrodka Rozwoju Edukacji Dorota Żyro.

 

Założenia kompleksowego systemu wspomagania szkół przedstawiła Marianna Hajdukiewicz, koordynatorka projektu „System doskonalenia nauczycieli opartego na ogólnodostępnym kompleksowym wspomaganiu szkół”, w ramach którego zorganizowana została konferencja. Szczególna uwaga zwrócona została na ideę, rolę i organizację sieci współpracy i samokształcenia.

 Rudi Schollaert (Belgia) Od uczenia się nauczycieli, przez ustawiczne doskonalenie zawodowe, po profesjonalne społeczności uczących się.

W czasie wykładu wyjaśnił proces uczenia się nauczycieli, a także sposoby wspierania i promowania tego procesu przez szkoły i instytucje wspierające je. Przedstawił także główne kryteria skuteczności doskonalenia zawodowego (CPD od ang. Continuing Professional Development)
 
Pieter Leenheer (Holandia) Jak działają sieci? O sieciach szkół i ich efektach w procesie uczenia się nauczycieli i instytucji.
Nauczyciele najlepiej podnoszą swoje zawodowe kompetencje, ucząc się w miejscu pracy. Dzieje się tak, jeśli zadaniom towarzyszy nie tylko indywidualna refleksja, ale także rozmowa z kolegami, wymiana doświadczeń wśród osób, które realizują podobne zadania. Szkoły rzadko są zorganizowane w sposób, który wspiera proces uczenia się nauczycieli. W tym kontekście sieci szkół stanowią ogromną pomoc, oferując zawodowe środowisko uczenia się.
 
Justina Erculij (Słowenia) Tworzenie społeczności uczących się nauczycieli na przykładzie doświadczeń słoweńskich  
Współpraca i tworzenie sieci kontaktów są ściśle powiązane z rozwojem zawodowym nauczycieli i dyrektorów szkół. Użycie terminu „społeczność uczących się nauczycieli” wskazuje na wspólnotę osób wykonujących ten sam zawód, która służy poprawie praktyki.
 
dr Danuta Elsner (Polska) Sieć ENIRDELM: przykład dobrej praktyki –
ENIRDELM, czyli European Network for Improving Research and Development in Educational Leadership and Management (Europejska Sieć Doskonalenia Badań i Rozwoju Edukacyjnego Przywództwa oraz Zarządzania), jest organizacją, której sposób utworzenia oraz kolejne etapy rozwoju mogą służyć przykładem dla reformatorów naszego systemu doskonalenia nauczycieli, a zwłaszcza koordynatorów sieci samokształcenia i współpracy.
 
Joanna Soćko (Polska) Rola i zadania koordynatora sieci.
Jakie zadania stoją przed koordynatorem sieci współpracy i samokształcenia?
Czym się różni rola koordynatora od innych, bardziej tradycyjnych ról w systemie nauczania. Zaprezentowane zostały wskazówki dotyczące zachowań, które pomagają utrzymać się w roli i sprzyjają budowaniu partnerskich relacji z uczestnikami.
Na podstawie osobistych doświadczeń przedstawione zostały rekomendacje do pracy dla koordynatorów sieci.
 
Monika Kulpa (Polska) Współpraca nauczycieli źródłem motywacji dla ucznia –
Celem prezentacji było pokazanie, jak współpraca w ramach grona pedagogicznego, zarówno o charakterze formalnym, jak i nieformalnym, pozytywnie wpływa na rozwój ucznia. Jako przykład posłużyły dobre praktyki stosowane w Gimnazjum im. Króla Władysława Jagiełły w Niepołomicach.
 
W konferencji wzięli udział nauczyciele, dyrektorzy szkół i przedszkoli, szkolni organizatorzy rozwoju edukacji (SORE), przedstawiciele placówek doskonalenia, poradni psychologiczno-pedagogicznych oraz bibliotek pedagogicznych, uczestniczących w działaniach prowadzonych w ramach projektu System doskonalenia nauczycieli oparty na ogólnodostępnym kompleksowym wspomaganiu szkół oraz przygotowujących się do realizacji projektów powiatowych finansowanych w ramach Konkursu 1/POKL/3.5/2012 Kompleksowe wspomaganie szkół.
 
 
Uczestnicy o konferencji:
Udział w konferencji, dyskusje w pracy warsztatowej uświadomiły mi, że moje dotychczasowe doświadczenie w pracy, choć miały posmak współpracy i stanowią źródło cennym przemyśleń, nie są w żadnej mierze pomysłami pracy w sieci. Zabrakło w nich: oddolnej inicjatywy, dobrowolności uczestnictwa, systematyczności w relacjach, które stanowią podstawę niczym niewymuszonego zaangażowania, gotowości do dzielenia się z innymi swoimi sukcesami i porażkami, otwartości na mądrości i doświadczenie płynące od innych, zachowania równowagi między dawaniem i czerpaniem od innych.
 
Zaprezentowane przez referentów rozwiązania, cenne doświadczenia gości z zagranicy, rozmowy prowadzone w kuluarach stały się dla mnie inspiracja i zachętą do wykazania inicjatywy w tworzeniu sieci placówek doskonalenia nauczycieli.
 
Posłuchałyśmy głosów krytyki i mogłyśmy przemyśleć zagrożenia jakie należy uwzględnić w przyszłości..
 

Ostatnia aktualizacja: