Promocja zdrowia społeczności szkolnej

Założenia projektu

Od 2011 r. Zespół ds. Promocji Zdrowia w Szkole Ośrodka Rozwoju Edukacji oraz Zakład Zdrowia Publicznego Wydziału Nauki o Zdrowiu Warszawskiego Uniwersytetu Medycznego realizują projekt pt. Promocja zdrowia społeczności szkolnej.

Projekt ten jest skierowany do społeczności szkół promujących zdrowie (SzPZ), w tym nauczycieli, innych pracowników pedagogicznych szkoły oraz pracowników administracji i obsługi. Uczestniczą w nim 22 szkoły z 6 województw (lista szkół).

Projekt ma charakter innowacyjny i pilotażowy. Łączy i korzysta z koncepcji i doświadczeń dwóch realizowanych od wielu lat w Polsce i Europie siedliskowych programów promocji zdrowia: szkoła promująca zdrowie i promocja zdrowia w miejscu pracy. Jego celem jest:

 1. Zainicjowanie w wybranych SzPZ działań na rzecz promocji zdrowia społeczności szkolnej.
 2. Ocena przebiegu realizacji tych działań (ewaluacja procesu) i efektów (ewaluacja wyników).

Zakłada się, że w wyniku projektu nastąpią, potwierdzone wynikami badań, pozytywne zmiany w zakresie:

 • czynników sprzyjających dobremu samopoczuciu zawodowemu nauczycieli oraz innych pracowników szkoły,
 • zachowań zdrowotnych i samopoczucia ogólnego i zawodowego wszystkich pracowników.

Uzyskane w projekcie doświadczenia i przykłady dobrej praktyki zostaną upowszechnione w SzPZ w kraju.
Realizacja projektu obejmie lata 2012–2015 i będzie przebiegać w kilku etapach:

 1. Etap przygotowawczy,
 2. Przeprowadzenie diagnozy stanu wyjściowego;
 3. Budowanie planu działań i ich ewaluacji na każdy rok szkolny;
 4. Realizacja planu i ewaluacja procesu;
 5. Ewaluacja wyników działań.

Realizacja projektu będzie monitorowana przez członków Zespołu ds. Promocji Zdrowia w Szkole (ORE) oraz Zakładu Zdrowia Publicznego (WUM) koordynujących projekt (konsultacje telefoniczne, mailowe oraz spotkania w terenie z przedstawicielami szkół projektowych).

Dotychczasowe działania projektowe

Etap przygotowawczy. Jesienią 2011 r. szkoły promujące zdrowie, za pośrednictwem wojewódzkich koordynatorów sieci SzPZ, otrzymały informację o możliwości dobrowolnego udziału w projekcie. Swój akces do niego zgłosiło 28 szkół z 6 województw. Do udziału w projekcie zakwalifikowano 22 szkoły. Podpisały one porozumienie dotyczące podziału zadań przy realizacji projektu Promocja zdrowia społeczności szkolnej z Zespołem koordynującym projekt (ORE i WUM).

Diagnoza stanu wyjściowego. Na przełomie stycznia i lutego 2012 r. koordynatorzy ds. projektu każdej ze szkół projektowych otrzymali zestaw narzędzi do przeprowadzenia diagnozy stanu wyjściowego. Wypełnione w szkołach kwestionariusze zostały przesłane do Zespołu koordynującego, zakodowane i poddane analizie statystycznej. W maju 2012 r. zorganizowano dwa dwudniowe spotkania seminaryjne dla przedstawicieli szkół projektowych. Wzięli w nich udział przedstawiciele dyrekcji oraz szkolni koordynatorzy ds. projektu każdej ze szkół. Spotkanie miało charakter warsztatowy i obejmowało następujące zagadnienia:

 1. Przekazanie szkołom zestawień wyników diagnozy stanu wyjściowego, przygotowanie do ich analizy i opracowania Raportu z diagnozy stanu wyjściowego.
 2. Omówienie zasad planowania wybranych działań w zakresie promocji zdrowia.
 3. Założenia projektu Promocja zdrowia w miejscu pracy. Potrzeby polskich nauczycieli w zakresie promocji zdrowia: dr J. Pyżalski, Krajowe Centrum Promocji Zdrowia w Miejscu Pracy, Instytut Medycyny Pracy im. Prof. J. Nofera w Łodzi  (materiały do pobrania) .
 4. Zakład pracy miejscem promowania zdrowia i kształtowania kultury prozdrowotnej: G. Gregorczyk, Dyrektor Ośrodka Edukacji Informatycznej i Zastosowań Komputerów w Warszawie (materiały do pobrania).

Obecnie szkoły projektowe dokonują wewnętrznej analizy wyników diagnozy stanu wyjściowego i przygotowują się do wyboru priorytetowych problemów wymagających rozwiązania. Kolejnym krokiem będzie sporządzenie planów działania na rok szkolny 2012/2013.

Materiały do pobrania:

Materiały edukacyjne dla nauczycieli oraz przykłady dobrych praktyk z zakresu promocji zdrowia w miejscu pracy.

Ostatnia aktualizacja: 14 stycznia 2018

Ośrodek Rozwoju Edukacji realizuje projekty dofinansowane z funduszy europejskich w ramach Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój oraz Programu Operacyjnego Polska Cyfrowa