Edukacja dziecka młodszego – WIR

Edukacja dziecka młodszego to obszar tematyczny poświęcony wychowaniu i edukacji dziecka w wieku przedszkolnym i wczesnoszkolnym. Organizowane formy doskonalenia skierowane są do nauczycieli konsultantów i doradców metodycznych zajmujących się wychowaniem przedszkolnym i edukacją w klasach I–III szkoły podstawowej.

Obecne działania mają na celu doskonalenie kompetencji nauczycieli w zakresie wprowadzanych zmian, realizację priorytetów polityki oświatowej państwa na dany rok szkolny oraz upowszechnianie produktów opracowanych w Programie Operacyjnym Wiedza Edukacja Rozwój (POWER).

W projektach UE wypracowane zostały materiały edukacyjne skierowane do pracowników placówek doskonalenia nauczycieli, dyrektorów szkół i przedszkoli oraz nauczycieli i doradców metodycznych ds. wychowania przedszkolnego i edukacji wczesnoszkolnej. Wśród nich znajdują się:

W roku szkolnym 2020/2021 działania dotyczące edukacji dziecka młodszego zrealizowane zostaną w kontekście prowadzenia edukacji zdalnej przez nauczycieli wychowania przedszkolnego i edukacji wczesnoszkolnej w ramach projektu grantowego w trybie nadzwyczajnym: Wsparcie placówek doskonalenia nauczycieli i bibliotek pedagogicznych w realizacji zadań związanych z przygotowaniem i wsparciem nauczycieli w prowadzeniu kształcenia na odległość.
Działania zaplanowane w przedsięwzięciu grantowym adresowane są do pracowników placówek doskonalenia nauczycieli, bibliotek pedagogicznych a docelowo do nauczycieli ze szkół i przedszkoli.

Informacje szczegółowe:
Iwona Konopka
tel. 22 570 83 24
e-mail: iwona.konopka@ore.edu.pl

Ostatnia aktualizacja: 16 września 2020

Ośrodek Rozwoju Edukacji realizuje projekty dofinansowane z funduszy europejskich w ramach Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój oraz Programu Operacyjnego Polska Cyfrowa