„Jakość oświaty jako efekt zarządzania strategicznego” – pilotaż programu szkoleń dla przedstawicieli JST

W dniach 18-19 września br. w Warszawie w ramach projektu systemowego „Doskonalenie strategii zarządzania oświatą na poziomie regionalnym i lokalnym”, realizowanego przez Ośrodek Rozwoju Edukacji w partnerstwie z Uniwersytetem Warszawskim, odbyło się pilotażowe szkolenie z udziałem starostów, burmistrzów, sekretarzy i przewodniczących rad gminnych i powiatowych. Celem spotkania było zgromadzenie informacji zwrotnych, uwag, propozycji i wskazówek od uczestników dotyczących programu szkoleń oraz jego realizacji.

 

Programy szkoleń dla przedstawicieli JST zostały przygotowane przez współpracującą z Zespołem Projektowym grupę ekspertów, w skład której wchodzą samorządowcy oraz osoby z dużym doświadczeniem w tworzeniu i realizacji programów szkoleniowych. W sześciu blokach tematycznych eksperci zaprezentowali między innymi zasady tworzenia, wdrażania i realizacji strategii oświatowej, uwzględniającej potencjał jednostki samorządowej, wybrane wskaźniki oświatowe (w tym edukacyjne) i sposoby ich wykorzystania zarówno przy sporządzaniu corocznej informacji o stanie realizacji zadań oświatowych, jak i w kreowaniu lokalnej polityki oświatowej. Prowadzący wskazali na zmieniającą się na przestrzeni ostatnich 20 lat rolę samorządu terytorialnego oraz coraz większe kompetencje w obszarze oświaty. Podkreślili postępującą decentralizację i demokratyzację podejmowanych decyzji oraz znaczenie wymagań stawianych szkołom i placówkom przez państwo w podnoszeniu jakości ich pracy.
 
Pilotaż szkoleń dla decydentów samorządowych miał charakter seminaryjny. W trakcie spotkania samorządowcy wymieniali opinie, dyskutowali oraz chętnie prezentowali własne, sprawdzone rozwiązania w zakresie lokalnej polityki oświatowej. Uczestnicy wielokrotnie wskazywali na korzystny wpływ wyników własnych badań (demograficznych, edukacyjnych, analiz budżetowych czy analiz z użyciem wskaźników) na wyznaczanie lokalnych, oświatowych celów strategicznych. Wiele uwagi poświęcono przykładom dobrych praktyk w zakresie sposobów wydatkowania środków na doskonalenie nauczycieli, kształtowania lokalnej sieci szkół, wynagrodzeń nauczycieli (w tym dodatkom funkcyjnym, motywacyjnym i nagradzaniu) oraz ich wykorzystywania do podnoszenia efektywności pracy szkół. Odpowiadając na pytanie „Czy nasze szkoły są dobre ?” uczestnicy jednogłośnie przychylili się do stwierdzenia, że ocena pracy szkoły (oraz całej lokalnej oświaty) nie może być powierzchowna i dotyczyć wyłącznie uzyskiwanych przez uczniów wyników z egzaminów zewnętrznych. Pod uwagę trzeba brać także inne elementy, tj. dodatkową ofertę szkoły, dobór kadry, frekwencję wychowanków, zaangażowanie rodziców, postrzeganie placówki w społeczności lokalnej.
 
Duże zainteresowanie uczestników pilotażu wzbudziły prezentacje dotyczące możliwości interpretacji wyników Edukacyjnej Wartości Dodanej oraz wyników badań ewaluacyjnych realizowanych w szkołach i placówkach (raporty z ewaluacji zewnętrznej). Samorządowcy stwierdzili, że obok wskaźników oświatowych, mogą stanowić one bogate źródło informacji o jakości pracy lokalnych szkół i placówek.
 
Podsumowanie pilotażu wykazało, że kierunek przemyśleń i zawarte w programie szkoleniowym zagadnienia są ważne i potrzebne oraz mogą służyć pogłębionej refleksji samorządowców nad problemami lokalnej oświaty. Atmosfera spotkania sprzyjała otwartości i szczerej wymianie poglądów przedstawicieli samorządów.
 
Zdjęcia ze spotkania
 

 


Doskonalenie strategii zarządzania oświatą na poziomie regionalnym i lokalnym

Projekt współfinansowany przez Unię Europejską w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego.

 alt

Ostatnia aktualizacja: