Materiały opracowane przez zespół UW − Prezentacje


Prezentacje ze spotkania z Gaby Hostensem, 4 listopada 2011r.

Prezentacja: Startegic planning in education. The Flemish exerience.
Prezentacja: Assesing, motivating and remunerating school directors in Flanders

Prezentacja ze spotkania Zespołu Projeku, 6-7 października 2011 r.

Prezentacja: Polityka oświatowa Unii Europejskiej... ...nie istnieje a działa. Jak?

Prezentacje z konferencji – „Informacje o stanie realizacji zadań oświatowych i wskaźniki oświatowe”, 5 lipca 2011 r.

Prezentacja: Aplikacja internetowa - wskaźniki odniesienia
Prezentacja: Mocne i słabe strony strategii oświatowych
Prezentacja: Informacje o stanie realizacji zadań oświatowych. Problemy i rekomendacje
Prezentacja: Kluczowe oświatowe wskaźniki odniesienia zróżnicowanie przestrzenne

Prezentacje przedstawione na Konferencji CEO, 17 maja 2011 r.
Prezentacja: Informacje o stanie realizacji zadań oświatowych
Prezentacja: Planowanie strategiczne w oświacie
Prezentacja: Wskaźniki oświatowe
Prezentacja prof. S. Rivkina z seminarium ORE, 10 maja 2011 r.
Prezentacja: Raising the Quality of Public Education Challenges and Options for Local Governments
Prezentacja przedstawiona podczas spotkania konsultacyjno-informacyjnego z przedstawicielami JST, 2 grudnia 2010 r.
Prezentacja: Strategie oświatowe samorządów polskich
Prezentacja przedstawiona na V Kongresie OSKKO, 24 listopada 2010 r.
Prezentacja: Informacje JST o stanie realizacji zadań oświatowych

___________________________________________________________________________________________________________________

 

alt
 

Doskonalenie strategii zarządzania oświatą na poziomie regionalnym i lokalnym

  Projekt systemowy współfinansowany przez Unię Europejską w ramach środków Europejskiego Funduszu Społecznego
realizowany w partnerstwie z Uniwersytetem Warszawskim, w ramach Priorytetu III, Działania 3.1, Poddziałania 3.1.2 Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki na lata 2007-2013

Ostatnia aktualizacja: