Nadzór pedagogiczny -Wiadomości archiwalne

 
alt

 

Program wzmocnienia efektywności systemu nadzoru pedagogicznego i oceny jakości pracy szkoły etap II

Projekt systemowy realizowany przez Ośrodek Rozwoju Edukacji w partnerstwie z Uniwersytetem Jagiellońskim, w ramach Priorytetu III, Działania 3.1, Poddziałania 3.1.2 Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki na lata 2007-2013
 
 
{module nadzor_pedagogiczny|rounded}

Spotkanie przedstawicieli kuratoriów oświaty nt. realizacji ewaluacji zewnętrznych
(poniedziałek, 28 marca 2011)


W dniach 22 – 23 marca br. w Centrum Szkoleniowym Ośrodka Rozwoju Edukacji w Sulejówku spotkali się dyrektorzy wydziałów, kierownicy oddziałów koordynujący realizację ewaluacji w kuratoriach oświaty oraz wizytatorzy ds. ewaluacji. Spotkanie miało charakter roboczy i poświęcone było omówieniu;

• problemów związanych z planowaniem i realizacją ewaluacji zewnętrznych,
• procedur rozpatrywania zastrzeżeń dyrektorów szkół/placówek do raportów z ewaluacji,
• uwag do obowiązującej procedury ewaluacji zewnętrznej.

Więcej…

______________________________________________________________________

Spotkanie wizytatorów ds. kontroli w Sulejówku – 28 lutego i 1 marca 2011 r.
 
W dniach 28 lutego – 1 marca 2011 r. w Centrum Szkoleniowym Ośrodka Rozwoju Edukacji w Sulejówku odbyło się spotkanie zorganizowane przez Ośrodek Rozwoju Edukacji we współpracy z Ministerstwem Edukacji Narodowej w ramach projektu systemowego „Program wzmocnienia efektywności systemu nadzoru pedagogicznego i oceny jakości pracy szkoły etap II”. W spotkaniu uczestniczyli przedstawiciele kuratoriów oświaty realizujący zadania z zakresu nadzoru pedagogicznego: dyrektorzy wydziałów i kierownicy oddziałów koordynujący realizację kontroli oraz wizytatorzy ds. kontroli.
 
Dwudniowe spotkanie poświęcone było omówieniu zagadnień dotyczących m.in.:
  • funkcjonowania platformy internetowej www.platforma.npkontrola.pl, w tym możliwości jak najpełniejszego wykorzystania tego narzędzia do gromadzenia i przetwarzania danych pozyskanych w czasie kontroli w szkołach i placówkach;
  • definiowania uwag, wniosków i zaleceń w protokołach pokontrolnych z przeprowadzonych w szkołach i placówkach kontroli;
  • mechanizmu formułowania wniosków z nadzoru pedagogicznego na poziomie wojewódzkim.
Pani Beata Pawłowska – Dyrektor Departamentu Kształcenia Ogólnego i Wychowania w Ministerstwie Edukacji Narodowej zapoznała przedstawicieli kuratoriów oświaty z tematami uzupełniającymi kierunki realizacji polityki oświatowej państwa na rok szkolny 2011/2012 o:
  • monitorowanie realizacji działań profilaktycznych w szkołach podstawowych, gimnazjach i szkołach ponadgimnazjalnych, prowadzonych w ramach programu profilaktyki w zakresie przeciwdziałania narkomanii (w tym używania przez dzieci i młodzież środków zastępczych tzw. „dopalaczy”),
  • prawidłowość nadzorowania realizacji przez dzieci pięcio- i sześcioletnie obowiązku rocznego przygotowania przedszkolnego (powtórzenie badania z ubiegłego roku szkolnego),
  • przestrzeganie w szkołach i placówkach przepisów dotyczących nauczania języka mniejszości narodowych i etnicznych oraz języka regionalnego.
W ramach zajęć warsztatowych uczestnicy pracowali w grupach pod kierunkiem przedstawicieli właściwych merytorycznie Departamentów Ministerstwa Edukacji Narodowej, dokonując analizy ogólnopolskiej statystyki (zawartej na platformie), analizowali poszczególne arkusze kontroli ze zwróceniem uwagi na pytania ważne z punktu widzenia funkcjonowania szkoły i placówki.
 
Drugiego dnia z uczestnikami spotkała się p. Minister Krystyna Szumilas, która omówiła organizację nadzoru pedagogicznego, ze szczególnym zwróceniem uwagi na problemy występujące przy realizacji kontroli w szkołach i placówkach. Pani Minister w swojej wypowiedzi odniosła się do działania platformy kontroli; wskazała na konieczność systematycznego wpisywania arkuszy z przeprowadzonych kontroli na platformę, przedstawiła możliwości platformy w zakresie tworzenia statystyk na poziomie wojewódzkim i ogólnopolskim, zapoznała z kierunkami udoskonalania tego narzędzia informatycznego i wykorzystywania w przyszłości do opracowywania wyników i wniosków
z przeprowadzanych kontroli. Spotkanie było również okazją do dyskusji nad planami resortu dotyczącymi zmian w systemie oświaty.
 
Podczas całego spotkania cenną pomocą i wyjaśnieniami służył p. Paweł Simka – administrator platformy internetowej kontroli. Spotkanie podsumowała p. Marzenna Szczepańska – naczelnik Wydziału Nadzoru Pedagogicznego dziękując wszystkim uczestnikom za efektywną pracę.
 
Prezentacje ze spotkania do pobrania na stronie: www.nadzorpedagogiczny.edu.pl (w zakładce materiały/ kontrola).
 
Zdjęcia ze spotkania:

______________________________________________________________________

 

Kolejny tom „Ewaluacja w nadzorze pedagogicznym” t. 3 – Autonomia

Zapraszamy do zapoznania się z publikacją „Ewaluacja w nadzorze pedagogicznym” t.3 – Autonomia pod red. Grzegorza Mazurkiewicza opracowaną w ramach projektu „Program wzmocnienia efektywności systemu nadzoru pedagogicznego i oceny jakości pracy szkoły etap II”. Trzeci tom w całości poświęcony jest ewaluacji wewnętrznej i jej znaczeniu dla rozwoju szkoły lub placówki. Czytelnik znajdzie tu zwięzłe kompendium wiedzy na temat autoewaluacji, omówienie procedury typowego projektu ewaluacyjnego oraz zaproponowane zasady działania dyrektora szkoły/placówki zobowiązanego do prowadzenia ewaluacji. Wartością publikacji jest także przedstawienie własnych doświadczeń i sposobu wykorzystania ewaluacji wewnętrznej w praktyce szkolnej przez Trevora Daviesa ( Wlk. Brytania) oraz jej związków z ewaluacją zewnętrzną przez Jaap Van Lakervelda (Holandia).
 

Publikacja dostępna w materiałach do pobrania projektu

 
______________________________________________________________________

„Ewaluacja w edukacji – perspektywy” – pod takim hasłem przebiegało spotkanie z przedstawicielami środowisk akademickich.
 
W dniu 25 stycznia 2011 r. w Ośrodku Rozwoju Edukacji w Warszawie odbyło się seminarium naukowe zorganizowane przez Ośrodek Rozwoju Edukacji i Uniwersytet Jagielloński w ramach projektu Program wzmocnienia efektywności systemu nadzoru pedagogicznego i oceny jakości pracy szkoły etap II współfinansowanego z Europejskiego Funduszu Społecznego.
 
Celem konferencji była refleksja nad perspektywami rozwoju ewaluacji w oświacie i możliwościami współpracy środowisk oświatowych i akademickich w podnoszeniu jakości pracy szkół/placówek.
W seminarium uczestniczyli min. przedstawiciele Uniwersytetu Jagiellońskiego, Uniwersytetu Warszawskiego, Uniwersytetu Warmińsko – Mazurskiego, Uniwersytetu Stefana Kardynała Wyszyńskiego, Uniwersytetu Szczecińskiego, Uniwersytetu Śląskiego oraz innych uczelni. Instytucje reprezentowali przedstawiciele Instytutu Badan Edukacyjnych, Centralnych i Okręgowych Komisji Egzaminacyjnych, Krajowego Ośrodka Wspierania Edukacji Zawodowej i Ustawicznej, Ośrodka Edukacji Informatycznej i Zastosowań Komputerów, Ośrodka Rozwoju Edukacji oraz innych instytucji.
 
Spotkanie rozpoczęła Pani Krystyna Szumilas – Sekretarz Stanu w Ministerstwie Edukacji Narodowej omówieniem filozofii projektowanych przez resort oświaty zmian w nadzorze pedagogicznym. „Nie można mówić o jakości w edukacji, zmianach w edukacji, o postępie w edukacji, bez dyskusji, bez przekonania, nie tylko tych, którzy w edukacji pracują, ale również tych, którzy z edukacji korzystają. Trzeba zdawać sobie sprawę, że zmiany są konieczne, że idą w kierunku warunkującym efekty, są zmianami wprowadzonymi dla dobra uczniów oraz służą przyszłości” – podkreśliła Pani Minister.
 
W dalszej części spotkania głos zabrał dr Grzegorz Mazurkiewicz – koordynator projektu z ramienia Uniwersytetu Jagiellońskiego,  przedstawiając ewaluację jako projekt cywilizacyjny. W swoim wystąpieniu podkreślił, że nadzór pedagogiczny, to przede wszystkim system wsparcia szkół/placówek. Istotą wprowadzanych zmian jest ujednolicenie tego systemu i odejście od panującego dotychczas  „systemu rytuałów”.
Kolejnym prelegentem był dr Bartłomiej Walczak z Uniwersytetu Warszawskiego, który zaprezentował System Ewaluacji Oświaty jako narzędzie zbierania danych. Nad tym jaka powinna być ewaluacja, aby przyczyniać się do rozwoju edukacji – w drugiej części spotkania – dyskutowali zaproszeni paneliści dr S. Wlazło, dr hab. M. Federowicz, oraz dr S. Krzychała.
 
Podsumowaniem konferencji był wspólny wykład „Ewaluacja piątej generacji?” – prof. Leszka Korporowicza z Uniwersytetu Jagiellońskiego i dr hab. Henryka Mizerka, prof. Uniwersytetu Warmińsko – Mazurskiego, którzy podkreślili znaczenie świadomej współpracy różnych środowisk na rzecz badań ewaluacyjnych w edukacji. Profesorowie wskazali na konieczność integracji i dyskursu środowiska akademickiego i pracowników placówek oświatowych i edukacyjnych w procesie kształtowania nowoczesnego społeczeństwa wiedzy.
 
Spotkanie w dniu 25 stycznia br. zapoczątkowało cykl spotkań różnych środowisk, poświęconych jakości w edukacji.
 
Zdjęcia ze spotkania
______________________________________________________________________
 
Praca nad wskaźnikami – zajęcia warsztatowe dla dyrektorów
 
W dniu 24 stycznia 2011 r. w godzinach 10.00 – 17.00 w Centrum Szkoleniowym Ośrodka Rozwoju Edukacji w Sulejówku odbyło się spotkanie grupy eksperckiej organizowane w ramach projektu „Program wzmocnienia efektywności systemu nadzoru pedagogicznego i oceny jakości pracy szkoły etap II”. W spotkaniu udział wzięli dyrektorzy różnych typów szkół i placówek, którzy w ramach zajęć warsztatowych  pracowali nad wskaźnikami wykorzystywanymi w metryczce szkoły/placówki.
 
______________________________________________________________________
 
alt„Autoewaluacja w szkole” – informacja o realizacji zamówień

Dziękujemy Państwu za duże zainteresowanie publikacją „Autoewaluacja w szkole”. Z przyczyn organizacyjnych, wysyłkę do wszystkich zainteresowanych rozpoczniemy na początku nowego roku kalendarzowego. 

______________________________________________________________________

Ostatnia aktualizacja: