Zarządzanie oświatą – Aktualności

alt

Doskonalenie strategii zarządzania oświatą na poziomie regionalnym i lokalnym

 
Projekt systemowy realizowany w partnerstwie z Uniwersytetem Warszawskim, w ramach Priorytetu III, Działania 3.1, Poddziałania 3.1.2 Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki na lata 2007-2013
 
 
{module Zarządzanie oświatą|rounded}

Artykuł o strategiach oświatowych

(piątek, 1 kwietnia 2011)

Informujemy, że na łamach Pisma Samorządowego Wspólnota z 26.03.2011 (NR 13/1019) ukazał się artykuł Rafała Stanka „Badania gminnych strategii oświatowych”, w którym autor prezentuje badania prowadzone w ramach projektu oraz najważniejsze wnioski z tych badań.
Kopia artykułu do pobrania

______________________________________________________________________


Spotkanie ekspertów projektu „Zarządzanie Oświatą"

(czwartek, 31 marca 2011)

 

W dniu 28.03.2011 w godzinach 11.00-14.00 w Auli Ośrodka Rozwoju Edukacji w Warszawie odbyło się spotkanie dla ekspertów ds. opracowania koncepcji szkoleń oraz przygotowania materiałów szkoleniowych, a także zapewnienia wsparcia merytorycznego realizatorowi szkoleń dla pracowników jednostek samorządów terytorialnych, odpowiedzialnych za sprawy oświatowe wyłonionych w projekcie Doskonalenie strategii zarządzania oświatą na poziomie regionalnym i lokalnym. Więcej…

 

______________________________________________________________________

Komunikat w sprawie wyników naboru ekspertów

(piątek, 18 marca 2011)
 
ds. opracowania koncepcji szkoleń oraz przygotowania materiałów szkoleniowych, a także zapewnienia wsparcia merytorycznego realizatorowi szkoleń dla pracowników jednostek samorządów terytorialnych, odpowiedzialnych za sprawy oświatowe

 1. Informujemy, że do dnia 14.03.2011 do Ośrodka Rozwoju Edukacji nadesłano 163 formularze aplikacyjne, które poddano weryfikacji pod kątem spełniania przez kandydatów na ekspertów wymagań niezbędnych i dodatkowych wymienionych w ogłoszeniu. W wyniku przeprowadzonego naboru, do współpracy w realizacji projektu mogą zostać zaproszone osoby, które spełniły niezbędne minimum wymagań, wymienione na zamieszczonej poniżej liście.
   
 2. Osoby wyłonione w naborze powiadomimy o rezultacie naboru w indywidualnej korespondencji drogą elektroniczną.

 3. Ekspertów wyłonionych w naborze zapraszamy do udziału w spotkaniu informacyjnym, które odbędzie się 28.03.2011 w godzinach 11.00-14.00 w Auli Ośrodka Rozwoju Edukacji w Warszawie Al. Ujazdowskie 28.
  Celem spotkania będzie prezentacja założeń i dotychczasowych rezultatów projektu oraz omówienie warunków dalszej współpracy.
   
 4. Na spotkanie informacyjne eksperci przyjeżdżają na koszt własny.
   
 5. Uczestnicy spotkania otrzymają zaświadczenia potwierdzające udział w spotkaniu.
 
Prosimy o potwierdzenie udziału w spotkaniu wyłonionych w naborze ekspertów za pomocą formularza elektronicznego, do dnia 23.03.2011.
 
aby potwierdzić swój udział >> KLIKNIJ TUTAJ <<
 

______________________________________________________________________

OGÓLNOPOLSKIE KONFERENCJE „Planowane zmiany w oświacie, a lokalne i regionalne strategie oświatowe"

Zapraszamy do udziału w ogólnopolskich konferencjach „Planowane zmiany w oświacie, a lokalne i regionalne strategie oświatowe”, które odbędą się w miesiącach kwiecień-maj 2011 r. w Ośrodku Rozwoju Edukacji w Warszawie, przy Al. Ujazdowskich 28, Aula – II piętro.

Więcej…

______________________________________________________________________

OGŁOSZENIE
o naborze ekspertów
ds. opracowania koncepcji szkoleń oraz przygotowania materiałów szkoleniowych, a także zapewnienia wsparcia merytorycznego realizatorowi szkoleń dla pracowników jednostek samorządów terytorialnych, odpowiedzialnych za sprawy oświatowe
 
Ośrodek Rozwoju Edukacji z siedzibą w Warszawie, Beneficjent projektu systemowego  „Doskonalenie strategii zarządzania oświatą na poziomie regionalnym i lokalnym” współfinansowanego z Europejskiego Funduszu Społecznego, realizowanego przez Ośrodek Rozwoju Edukacji w partnerstwie z Uniwersytetem Warszawskim, w ramach Priorytetu III, Działania 3.1, Poddziałania 3.1.2 Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki na lata 2007-2013
 
ogłasza nabór  kandydatów na ekspertów ds. opracowania koncepcji szkoleń oraz przygotowania materiałów szkoleniowych, a także zapewnienia wsparcia merytorycznego realizatorowi szkoleń dla pracowników jednostek samorządów terytorialnych, odpowiedzialnych za sprawy oświatowe.
 
Szczegółowe informacje dotyczące kwalifikacji ekspertów zawarte zostały w Załączniku nr 1 „Wymagania formalne i kompetencje ekspertów ds.opracowania koncepcji szkoleń oraz przygotowania materiałów szkoleniowych, a także zapewnienia wsparcia merytorycznego realizatorowi szkoleń dla pracowników jednostek samorządów terytorialnych, odpowiedzialnych za sprawy oświatowe  w projekcie Doskonalenie strategii zarządzania oświatą na poziomie regionalnym i lokalnym”.
 
Do ogólnych zadań ekspertów zaangażowanych w realizację w/w projektu będzie należało w szczególności:
 
 • udział w opracowaniu koncepcji szkoleń;
 • udział w przygotowaniu, opracowaniu i konsultowaniu, programów, materiałów i narzędzi  szkoleniowych;
 • udział w spotkaniach roboczych;
 • udział w pilotażu szkoleń;
 • zapewnienie wsparcia merytorycznego realizatorowi  szkoleń;
 • udział w działaniach ewaluacyjnych.
 
Osoby zainteresowane przedmiotową współpracą proszone są o wypełnienie i przesłanie na adres Ośrodka Rozwoju Edukacji, formularza zgłoszeniowego, stanowiącego załącznik nr 2 do ogłoszenia dostępnego od 28.02.2011 do 14.03.2011 roku na stronie  www.ore.edu.pl, na adres mailowy menadżera projektu: hanna.bugajska@ore.edu.pl
bądź dostarczenie wydrukowanego formularza zgodnego z załącznikiem nr 2 do Ośrodka Rozwoju Edukacji, Al. Ujazdowskie 28, 00–478 Warszawa do dnia 14.03.2011 r. (liczy się data wpływu).
 
Załączniki:
 
Załącznik nr 1 – Wymagania formalne i kompetencje ekspertów ds. opracowania koncepcji szkoleń oraz przygotowania materiałów szkoleniowych, a także zapewnienia wsparcia merytorycznego realizatorowi szkoleń dla pracowników jednostek samorządów terytorialnych, odpowiedzialnych za sprawy oświatowe w projekcie Doskonalenie strategii zarządzania oświatą na poziomie regionalnym i lokalnym”. Nabór zakończony

______________________________________________________________________

 
Raporty z badań strategii oświatowych gmin, powiatów i województw
 
Informujemy, że w zakładce „Materiały do pobrania” zamieszczono raporty z przeprowadzonych w 2010 roku badań strategii oświatowych polskich samorządów:
 
 • Raport. Analiza gminnych strategii oświatowych. Rafał Stanek
 • Raport. Analiza powiatowych strategii oświatowych. David Toft
 • Raport. Analiza strategii regionalnych w zakresie oświaty. Adam Stachel
Raporty wraz z załącznikami zawierają szereg użytecznych materiałów, które mogą być wykorzystane przez samorządy terytorialne w procesie planowania strategicznego.
Na szczególną uwagę zasługują zbadane i opisane w raportach przykłady dobrych praktyk w zakresie opracowania i wdrażania lokalnych i regionalnych strategii rozwoju oświaty.
 
Zachęcamy do lektury raportów i przesyłania ewentualnych uwag i spostrzeżeń na adres Zespołu Projektu Doskonalenie strategii rozwoju oświaty na poziomie regionalnym i lokalnym .
______________________________________________________________________
 
Spotkanie informacyjno-konsultacyjne na temat Samorządowych Strategii Oświatowych 2-3.12.2010 Warszawa
 
W dniach 2-3 grudnia 2010 r. w Hotelu Łazienkowskim w Warszawie odbyło się kolejne spotkanie informacyjno-konsultacyjne dla pracowników samorządu terytorialnego zaangażowanych w opracowanie i realizację samorządowych strategii oświatowych.
 
Celem spotkania było upowszechnienie rezultatów badań prowadzonych w ramach projektu systemowego Doskonalenie strategii zarządzania oświata na poziomie regionalnym i lokalnym.
Dodatkową korzyścią ze spotkania była możliwość prowadzenia konsultacji i wzajemnej wymiany doświadczeń wśród samorządowców bezpośrednio zaangażowanych w proces realizacji strategii oświatowych.
 
Program spotkania obejmował dodatkowo prezentacje i dyskusje dotyczące strategicznych zagadnień:
– uwarunkowań demograficznych samorządowych strategii oświatowych,
– skutków organizacyjnych obniżenia wieku szkolnego i rekrutacji 6-latków do szkół podstawowych w latach 2011 i 2012.
 
W spotkaniu wzięło udział 51 uczestników.
Ze strony organizatorów w spotkaniu uczestniczyli:
 
Maria Branecka-Pełnomocnik ds. projektów systemowych ORE
Andrzej Urmański – Naczelnik wydziału w Departamencie Strategii MEN
Członkowie zespołu projektu ORE: Hanna Bugajska, Ewelina Tomczuk, Aleksander Ławiński
 
Członkowie zespołu projektu UW: dr Jan Herczyński , Adam Stachel, Rafał Stanek, David Toft, Tony Levitas, Wojciech Paciorkiewicz, Aneta Sobotka, Joanna Kielan, Ryszard Gielecki
 
Prelegenci:
Dorota Gnacik – Dyrektor Miejskiego Zarządu Oświatowych w Tychach
Dr Dorota Węziak-Białowolska – SGH
 
 
Organizatorzy składają podziękowania wszystkim uczestnikom spotkania, którzy pomimo trudności komunikacyjnych związanych z atakiem zimy, dotarli na miejsce spotkania i wzięli udział w prezentacjach i dyskusjach, wnosząc cenny wkład w realizacje projektu.
 
W imieniu Zespołu Projektu
Aleksander Ławiński
koordynator projektu
 
 
Zdjęcia ze spotkania
 
 
   
 
        

 
 

Program spotkania

Materiały ze spotkania dostępne są w materiałach do pobrania

 

______________________________________________________________________
 
 
Spotkania informacyjno-konsultacyjne z przedstawicielami JST
 
W dniach 8-9 oraz 9-10 listopada 2010 r. w Hotelu Łazienkowskim w Warszawie, w ramach projektu odbyło się spotkanie informacyjno-konsultacyjne dotyczące samorządowych informacji  o stanie realizacji zadań oświatowych.
 
Program spotkania:
 1. Prezentacja założeń projektu „Doskonalenie strategii zarządzania oświatą na poziomie regionalnym i lokalnym” .
 2. Prezentacja rezultatów badań prowadzonych przez Zespół UW – Partnera Projektu, dotyczących Informacji o stanie realizacji zadań oświatowych, opracowanych przez JST za 2009 rok. – dr Jan Herczyński UW.
 3. Dyskusja na temat proponowanych modeli informacji o stanie realizacji zadań oświatowych.
 4. Dyskusja na temat proponowanych oraz użytecznych wskaźników realizacji zadań oświatowych.
 
Rezultaty spotkania:
 
Uwagi, oceny i opinie zebrane w trakcie spotkania zostaną wykorzystane w redakcji poradnika dla JST opracowanego przez zespół badawczy Uniwersytetu Warszawskiego, którego wydanie zaplanowano w ramach projektu. W spotkaniach uczestniczyło łącznie 72 przedstawicieli JST.
 
alt alt alt alt

 
Aleksander Ławiński
Koordynator projektu

Ostatnia aktualizacja: