Jak wygląda obowiązek przedszkolny (tzw. zerówka) i obowiązek szkolny dla dzieci urodzonych w 2009 r.?

Wszystkie dzieci urodzone w 2009 r. od września 2014 r. objęte zostaną rocznym obowiązkowym przygotowaniem przedszkolnym dla dzieci pięcioletnich, które może być realizowane w przedszkolu, oddziale przedszkolnym w szkole podstawowej lub w innej formie wychowania przedszkolnego (zespole lub punkcie przedszkolnym). Natomiast od września 2015 r. wszystkie dzieci urodzone w 2009 r. (bez względu na miesiąc, w którym się urodziły) rozpoczną obowiązkowo naukę w klasie I szkoły podstawowej.

Ustawa z dnia 7 września 1991 r. o systemie oświaty (Dz. U. z 2004 r. nr 256, poz. 2572, z pózn.zm.)
 

Mój syn urodził się w listopadzie 2009 r. Obecnie raz w tygodniu chodzi do "klubu" dla dzieci w wieku przedszkolnym. Od września 2014 mógłby chodzić regularnie do grupy przedszkolnej, do której uczęszczają dzieci w wieku 3-5 lat. Czy taka grupa przedszkolna kwalifikuje się tak samo jak "zerówka"? Czy syn może we wrześniu 2015 pójść do zerówki, czy też będzie musiał iść już do pierwszej klasy?

Dziecko w wieku pięciu lat objęte jest rocznym obowiązkowym przygotowaniem przedszkolnym. Zatem Pani syn urodzony w 2009 r. powinien od września 2014 r. rozpocząć realizację tego obowiązku w przedszkolu, oddziale przedszkolnym w szkole podstawowej lub w innej formie wychowania przedszkolnego (zespole lub punkcie przedszkolnym). Nie ma możliwości realizacji obowiązku przedszkolnego w tzw. klubie przedszkolaka. Od września 2015 r. Pani syn będzie już objęty obowiązkiem szkolnym (będzie musiał rozpocząć naukę w klasie I).

Ustawa z dnia 7 września 1991 r. o systemie oświaty (Dz. U. z 2004 r. nr 256, poz. 2572, z pózn.zm.)
 

Jeśli dziecko urodzone w listopadzie 2008 pójdzie do szkoły w wieku siedmiu lat (rok 2015/16), to czy jako pięciolatek musi odbyć roczne przygotowanie przedszkolne tzw. "zerówka", czy może to nastąpić dopiero za rok w wieku 6 lat?

Podzielenie obowiązku szkolnego dzieci sześcioletnich urodzonych w 2008 r. na dwa etapy nie wprowadza zmian w wychowaniu przedszkolnym. Obowiązek rocznego przygotowania przedszkolnego dla dzieci pięcioletnich zostaje utrzymany na ustalonych wcześniej zasadach.
Zatem dziecko urodzone w listopadzie 2008 r. rozpocznie realizację obowiązkowego przygotowania przedszkolnego we wrześniu 2013 r. Od września 2014 r. może rozpocząć naukę w klasie I jeśli taka będzie decyzja rodziców. Jeśli rodzice nie zdecydują o edukacji szkolnej dziecka w wieku sześciu lat, to będzie ono kontynuowało wychowanie przedszkolne w przedszkolu, oddziale przedszkolnym w szkole podstawowej lub w innej formie wychowania przedszkolnego.
 

Ile godzin zajęć musi realizować dziecko pięcioletnie w oddziale przedszkolnym ?

Czas przeznaczony na realizację podstawy programowej wychowania przedszkolnego nie może być krótszy niż 5 godzin dziennie. Jest to minimalny czas, w którym dziecko pięcioletnie powinno uczestniczyć w zajęciach przygotowujących do nauki w I klasie.

Rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej z dnia 21 maja 2001 r. w sprawie ramowych statutów publicznego przedszkola oraz publicznych szkół (Dz. U. z 2001 r. nr 61, poz.624)

 

Jaka może być maksymalna odległość od miejsca zamieszkania dziecka do placówki, w której będzie ono realizować przygotowanie przedszkolne, i za co w kwestii dowożenia dzieci odpowiada gmina?

Droga dziecka pięcioletniego z domu do najbliższego publicznego przedszkola, oddziału przedszkolnego w szkole podstawowej lub do publicznej innej formy wychowania przedszkolnego nie powinna przekraczać 3 km. Jeśli droga przekracza 3 km., to obowiązkiem gminy jest zapewnienie bezpłatnego transportu i opieki w czasie przewozu dziecka lub zwrot kosztów przejazdu dziecka i opiekuna środkami komunikacji publicznej, jeżeli dowożenie zapewniają rodzice.

Ustawa z dnia 7 września 1991 r. o systemie oświaty (Dz. U. z 2004 r. nr 256, poz. 2572, z późn. zm.)

 

Moje pięcioletnie dziecko realizuje przygotowanie przedszkolne. Czy nauczyciel tej grupy ma obowiązek uczyć czytać i pisać? Co przewiduje podstawa programowa?

Podstawa programowa wychowania przedszkolnego określa obszary, w jakich nauczyciel wspomaga rozwój, wychowuje i kształci dzieci. Są wśród nich m. in.: wspomaganie rozwoju intelektualnego wraz z edukacją matematyczną oraz kształtowanie gotowości do nauki czytania i pisania. Nauczyciel pięciolatków nie ma zatem obowiązku uczyć dzieci czytać i pisać, ale ma za zadanie ukształtować w nich gotowość, która w I klasie szkoły podstawowej umożliwi naukę czytania, pisania, liczenia, rozwiązywania zadań.
Przygotowanie przedszkolne to okres, w którym dziecko poprzez uczestniczenie w różnorodnych zajęciach zorganizowanych przez nauczyciela nabywa wiedzę i umiejętności niezbędne do nauki w szkole.

Rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej z dnia 23 grudnia 2008 r. (Dz. U. z 2009 r. nr 4, poz. 17)

 

Moja córka ma 4 lata i chodzi do niemieckiego przedszkola, lecz do szkoły będzie chodzić w Polsce. Czy to przedszkole będzie mieć zaliczone chodząc do niego też jako 5- latek ?

Wg zapisów ustawy o systemie oświaty roczne obowiązkowe przygotowanie przedszkolne może być spełniane za granicą. Zatem dziecko, które w wieku pięciu lat uczęszcza do przedszkola za granicą, po powrocie do Polski, będzie mogło rozpocząć naukę w I klasie szkoły podstawowej.

Ustawa z dnia 7 września o systemie oświaty (Dz. U. z 2004 r., nr 256, poz. 2572, z późn. zm.)

 

Czy sześciolatek, który od września idzie do szkoły może jeszcze w sierpniu (chodzi o przedszkole państwowe, które jest w tym miesiącu normalnie otwarte) uczęszczać na darmowe 5 godzin (tak jak chodził do tej pory) do placówki?

Dziecko, które od września danego roku rozpoczyna naukę w szkole podstawowej ma prawo do 31 sierpnia tego samego roku kalendarzowego korzystać z bezpłatnych 5 godzin dziennie w przedszkolu, gdyż przedszkole jest placówką nieferyjną i pracuje od 1 września każdego roku do 31 sierpnia następnego roku kalendarzowego (z wyjątkiem przerw ustalonych przez organ prowadzący na wniosek dyrektora przedszkola i rady przedszkola/rady pedagogicznej). Warto wiedzieć, że opłaty za pobyt dziecka w przedszkolu podczas wakacji można pobierać jedynie za wyżywienie oraz zajęcia dydaktyczne i opiekuńczo-wychowawcze, które odbywają się w czasie wykraczającym poza wymiar bezpłatnych zajęć.

Ustawa o systemie oświaty z dnia 7 września 1991 r.(Dz. U. z 2004 r. nr 256, poz.2572, z późn. zm.)

 

Córka ukończy w tym roku roczne przygotowanie przedszkolne. Nie planujemy wysyłać jej jeszcze do szkoły. W lipcu planujemy przeprowadzkę do innego miasta, niestety nie jesteśmy w stanie znaleźć zerówki, która przyjmie córkę. Brak zameldowania uniemożliwia nam jakiekolwiek działanie. Jakie kroki możemy podjąć i z jakiego prawa korzystać, aby zdobyć miejsce w zerówce? Do kogo (lokalnie) się zwrócić z problemem, bo obowiązek przedszkolny istnieje?

Państwa córka może rozpocząć naukę w klasie I lub kontynuować przygotowanie przedszkolne w przedszkolu, oddziale przedszkolnym w szkole podstawowej lub w innej formie wychowania przedszkolnego. Zapewnienie warunków do spełniania obowiązku przedszkolnego jest zadaniem własnym gminy. Sieć publicznych przedszkoli, oddziałów przedszkolnych i publiczne inne formy wychowania przedszkolnego powinny zapewniać wszystkim dzieciom zamieszkałym na obszarze gminy możliwość spełniania obowiązku przedszkolnego. Ważne jest zatem miejsce zamieszkania dziecka a nie zameldowania. Zgodnie z zapisami ustawy o systemie oświaty brak zameldowania nie może być przeszkodą do spełniania obowiązku przedszkolnego. W związku z tym warto porozmawiać z dyrektorem przedszkola lub szkoły znajdującej się najbliżej Państwa przyszłego miejsca zamieszkania i przedstawić sytuację związaną z przeprowadzką w okresie wakacyjnym. Jeżeli w danej szkole nie będzie miejsca, to dyrektor może wskazać inne placówki, które posiadają wolne miejsca i będą znajdowały się blisko Państwa domu (droga do przedszkola nie powinna przekraczać 3 km.) Rok szkolny we wszystkich szkołach i placówkach rozpoczyna się z dniem 1 września każdego roku, a kończy - z dniem 31 sierpnia następnego roku, co powoduje, że dziecko można zapisać do przedszkola, oddziału przedszkolnego, szkoły nawet na początku roku szkolnego.

Ustawa z dnia 27 stycznia 2012 r. zmieniająca ustawę o zmianie ustawy o systemie oświaty oraz o zmianie niektórych innych ustaw (Dz. U. z 2012 r., poz. 176)
Ustawa z dnia 19 marca 2009 r. o zmianie ustawy o systemie oświaty oraz o zmianie niektórych innych ustaw (Dz. U. z 2009 r., nr 56, poz. 458)

 

Ile dzieci powinno być w grupie zerowej w przedszkolu niepublicznym?

W przedszkolu publicznym liczba dzieci w grupie nie może przekraczać 25 zgodnie z obowiązującymi aktami prawnymi. Natomiast przedszkole niepubliczne działa na podstawie statutu nadanego przez osobę prowadzącą. W punkcie o organizacji pracy przedszkola statut zawiera dane dotyczące liczby oddziałów i liczby dzieci. Przed zapisaniem dziecka do przedszkola warto zatem zapoznać się ze statutem placówki.

Ustawa z dnia 19 marca 2009 r. o zmianie ustawy o systemie oświaty oraz o zmianie niektórych innych ustaw (Dz. U. z 2009 r., nr 56, poz. 458)
Załącznik nr 2 do rozporządzenia Ministra Edukacji Narodowej z dnia 21 maja 2001 r. w sprawie ramowych statutów publicznego przedszkola oraz publicznych szkół (Dz. U. z 2001 r., nr 61, poz.624)

 

Ile dzieci powinno być w grupie zerowej?

Tzw. „grupa zerowa” (przygotowanie przedszkolne) zgodnie z rozporządzeniem o ramowych statutach publicznego przedszkola oraz publicznych szkół, może liczyć do 25 dzieci.

Rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej z dnia 21 maja 2001 r. w sprawie ramowych statutów publicznego przedszkola oraz publicznych szkół (Dz. U. z 2001 r., nr 61 poz.624)

 

Czy 5 latek może realizować przygotowanie przedszkolne w przedszkolu z 3 i 4 latkami? Czy będzie wystarczająco przygotowany, gdyby miał rozpocząć edukację szkolną w następnym roku?

Najczęściej grupy różnowiekowe tworzą dzieci o stosunkowo niedużej różnicy wieku. Nauczyciel grupy różnowiekowej ma obowiązek realizować program wychowania przedszkolnego uwzględniając potrzeby, zainteresowania i uzdolnienia poszczególnych dzieci. Zadaniem nauczyciela jest takie indywidualizowanie treści i metod pracy, aby dziecko kończące przedszkole i rozpoczynające naukę w klasie I osiągnęło cele określone w podstawie programowej wychowania przedszkolnego. Pomocna w ocenie przygotowania dziecka do nauki w szkole może być informacja o gotowości szkolnej, przygotowana przez nauczyciela przedszkola na podstawie prowadzonych obserwacji.

Rozporządzenia Ministra Edukacji Narodowej z dnia 23 grudnia 2008 w sprawie podstawy programowej wychowania przedszkolnego oraz kształcenia ogólnego w poszczególnych typach szkół (Dz. U. z 2009 r. Nr 4. poz. 17)

 

Czy jest to zgodne z prawem aby dziecko, które chodziło do przedszkola jako czterolatek musiało kontynuować wychowanie przedszkolne jako pięciolatek?

Tak, jest to zgodne z obowiązującym prawem. Uczęszczanie przez dziecko 3 i 4- letnie do przedszkola nie jest równoznaczne ze spełnieniem obowiązku przedszkolnego. Roczne obowiązkowe przygotowanie przedszkolne dotyczy wszystkich pięciolatków bez względu na to, czy chodziły wcześniej do przedszkola, czy też nie.

Ustawa z dnia 7 września 1991 r. o systemie oświaty (Dz. U. z 2004 r., nr 256, poz.2572, z późn. zmianami)

 

Czy jest możliwe, żeby dziecko 5 letnie nie zostało przyjęte do przedszkola? Czy to prawda, że teraz musi iść obowiązkowo? Od trzech lat staram się o przedszkole. Byłam pewna, że mając 5 lat dostanie się, ale nie ma go na liście przyjętych.

Od 1 września 2011 roku dzieci pięcioletnie mają obowiązek odbycia rocznego przygotowania przedszkolnego. Obowiązek ten może być realizowany w przedszkolu, oddziale przedszkolnym prowadzonym przy szkole podstawowej oraz w tzw. innych formach wychowania przedszkolnego (punktach i zespołach przedszkolnych). Zadaniem i obowiązkiem gminy jest zapewnienie dziecku pięcioletniemu miejsca w jednej z wymienionych placówek (niekoniecznie przedszkolnej).

Ustawa z dnia 27 stycznia 2012 r. zmieniająca ustawę o zmianie ustawy o systemie oświaty oraz o zmianie niektórych innych ustaw (Dz. U. z 2012r.,poz. 176)

 

Kto odpowiada za realizację obowiązku przedszkolnego pięciolatka? Skąd i w jakim czasie rodzic powinien dostać informację, że jego dziecko objęte jest w danym roku obowiązkiem?

Ustawa o systemie oświaty nakłada powinności związane z realizacją obowiązku wychowania przedszkolnego i obowiązku szkolnego na rodziców, dyrektora szkoły oraz jednostki samorządu terytorialnego. Rodzice mają obowiązek zgłoszenia dziecka do przedszkola, oddziału przedszkolnego zorganizowanego w szkole podstawowej lub do innej formy wychowania przedszkolnego oraz zapewnienia regularnego uczęszczania dziecka na zajęcia. Dyrektor publicznej szkoły kontroluje spełnianie obowiązku wychowania przedszkolnego w stosunku do dzieci zamieszkujących w obwodzie kierowanej przez niego szkoły. Wójt gminy (burmistrz, prezydent miasta) jest obowiązany przekazywać dyrektorom publicznych szkół podstawowych i gimnazjów na obszarze gminy informacje o aktualnym stanie i zmianach w ewidencji dzieci i młodzieży w wieku 3-18 lat. Sposób kontaktowania się z rodzicami w związku z obowiązkiem realizacji przygotowania przedszkolnego zależy od szkoły.

Ustawa o systemie oświaty z dnia 19 marca 2009 r. o zmianie ustawy o systemie oświaty oraz o zmianie niektórych innych ustaw (Dz. U. z 2009 r., nr 56, poz. 458)

 

Dlaczego dziecko, które przebywa w zerówce w oddziale przedszkolnym ma zapewnioną opiekę do 17.00 a w szkolnej zerówce tylko do godziny 13.00? Myślę, że ta różnica jest bardzo znacząca dla rodziców przy wyborze zerówki. Rodzice, którzy zdecydują się na oddział zerowy w szkole mają poważne utrudnienie. Szkoła nie zapewnia opieki dla 5 -6 latków w okresie wakacji, a przedszkole tak. Dlaczego nie odbywa się to na takich samych zasadach?

Prowadzenie przedszkoli i szkół podstawowych jest zadaniem gminy. Rada gminy ustala sieć publicznych przedszkoli i oddziałów przedszkolnych, tak aby zapewnić dzieciom możliwość realizowania obowiązku wychowania przedszkolnego. Dzienny czas pracy przedszkola jest ustalony przez organ prowadzący na wniosek dyrektora przedszkola i rady przedszkola. Dyrektor szkoły podstawowej jest zobowiązany do zorganizowania w szkole świetlicy dla uczniów, którzy muszą dłużej przebywać w szkole ze względu na czas pracy rodziców. Godziny pracy świetlicy zatwierdza organ prowadzący. Tak więc rolą gminy jest zapewnienie dzieciom opieki do czasu przybycia rodziców, niezależnie od tego czy uczęszczają do szkoły czy też do przedszkola. W okresie wakacji w przedszkolach organizowane są dyżury a w szkołach podstawowych tzw. akcja letnia, podczas której dzieci korzystają z różnorodnych form aktywności z udziałem nauczycieli.

Ustawa o systemie oświaty z dnia 19 marca 2009 r. o zmianie ustawy o systemie oświaty oraz o zmianie niektórych innych ustaw (Dz. U. z 2009 r., nr 56, poz. 458)

 

Czy 5 latek może odbyć roczne przygotowanie przedszkolne w placówce takiej jak ochronka prowadzona przez siostry zakonne?

Dzieci pięcioletnie mogą odbyć roczne przygotowanie przedszkolne w przedszkolu, oddziale przedszkolnym zorganizowanym w szkole podstawowej lub w innej formie wychowania przedszkolnego (zespole lub punkcie przedszkolnym). Jeżeli ochronka, której dotyczy pytanie ma status przedszkola i jest zarejestrowana w urzędzie gminy jako przedszkole niepubliczne lub inna forma wychowania przedszkolnego, to dziecko może w niej odbyć roczne przygotowanie przedszkolne. Taka placówka podlega nadzorowi pedagogicznemu sprawowanemu przez Kuratora Oświaty, wypełnia cele i zadania określone w ustawie o systemie oświaty a zatrudnieni w niej nauczyciele posiadają odpowiednie kwalifikacje i realizują program zgodny z podstawą programową wychowania przedszkolnego.

Ustawa z dnia 7 września 1991 r. o systemie oświaty (tekst jedn.: Dz. U. z 2004 r. nr 256, poz. 2572 z późn. zm.)

 

Czy dziecko 5-letnie, które uczęszcza do punktu przedszkolnego w wymiarze 4 godzin dziennie spełni wymagany obowiązek rocznego przygotowania przedszkolnego?

Roczne przygotowanie przedszkolne może być realizowane w przedszkolu, oddziale przedszkolnym prowadzonym przy szkole podstawowej oraz w punkcie lub zespole przedszkolnym. Dziecko pięcioletnie uczęszczające do punktu przedszkolnego w wymiarze 4 godzin dziennie spełnia zatem obowiązek rocznego przygotowania przedszkolnego (określony w rozporządzeniu minimalny dzienny wymiar zajęć wychowania i opieki to 3 godziny). W tym czasie nauczyciel realizuje całą podstawę programową wychowania przedszkolnego tak, aby dzieci uczęszczające do punktów przedszkolnych osiągnęły te same umiejętności co ich rówieśnicy w przedszkolach czy oddziałach przedszkolnych.

Ustawa z dnia 7 września 1991 r. o systemie oświaty(tekst jedn.: Dz. U. z 2004 r. nr 256, poz. 2572 z późn. zm.)
Rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej z dnia 31 sierpnia 2010 r. w sprawie rodzajów innych form wychowania przedszkolnego, warunków tworzenia i organizowania tych form oraz sposobu ich działania (Dz. U. z 2010 r. nr 161, poz.1080)

 

Czy dziecko 4-letnie może pójść do zerówki w szkole?

Wychowaniem przedszkolnym w myśl ustawy o systemie oświaty objęte są dzieci od 3 roku życia. Wspomniana w pytaniu „zerówka” to obecnie roczne przygotowanie przedszkolne, które obowiązkowo dotyczy dzieci pięcioletnich. Zatem szkoła podstawowa organizująca oddział przedszkolny w pierwszej kolejności ma obowiązek zapewnienia miejsca dzieciom pięcioletnim. Jeśli natomiast dysponuje wolnymi miejscami, to może przyjąć do tego oddziału również dziecko czteroletnie.
Należy jednak wiedzieć, że w latach szkolnych 2012/2013 i 2013/2014 nie jest możliwe przyjęcie dziecka pięcioletniego do I klasy. Zatem czterolatek uczęszczający do oddziału przedszkolnego w szkole podstawowej nie może rozpocząć edukacji szkolnej wcześniej niż jego rówieśnicy.

Ustawa z dnia 27 stycznia 2012 r. zmieniająca ustawę o systemie oświaty oraz o zmianie niektórych innych ustaw (Dz. U. z 2012 r., poz. 176)

 

Czy obowiązkowe roczne przygotowanie przedszkolne może być realizowane w domu jako nauczanie domowe?

Dyrektor przedszkola może na wniosek rodziców zezwolić, w drodze decyzji, na spełnianie przez dziecko obowiązku przedszkolnego poza przedszkolem, oddziałem przedszkolnym lub inną formą wychowania przedszkolnego. Zezwolenie może być wydane jeżeli wniosek o jego wydanie został złożony do dnia 31 maja i dołączono do niego opinię poradni psychologiczno-pedagogicznej oraz oświadczenie rodziców o zapewnieniu dziecku warunków umożliwiających realizację podstawy programowej wychowania przedszkolnego.
Warto jednak dodać, że spełnianie obowiązku przedszkolnego poza domem stwarza więcej możliwości do kontaktów społecznych i kształtowania samodzielności, aniżeli nauczanie domowe.

Ustawa z dnia 7 września 1991 r. o systemie oświaty (Dz. U. z 2004 r., nr 256, poz.2572, z późn. zmianami)

 

Syn urodził się w 2007 r. Nie planuję jego wcześniejszego pójścia do szkoły jako sześciolatka. Czy w związku z tym w roku szkolnym 2012/2013 jako pięciolatek będzie realizować w przedszkolu program tzw. zerówki i następnie jako sześciolatek w szkole w 2012/2013 również będzie realizować program tzw. zerówki?

Jeśli dziecko 6-letnie nie rozpocznie nauki szkolnej w klasie pierwszej, to kontynuuje wychowanie przedszkolne w przedszkolu lub oddziale przedszkolnym w szkole podstawowej. Nie oznacza to jednak, że będzie przez dwa lata realizowało ten sam program. Nauczyciele (zarówno w przedszkolu jak i w oddziałach przedszkolnych) pracują w oparciu o Podstawę programową wychowania przedszkolnego, która określa szczegółowe wymagania dotyczące umiejętności dzieci kończących wychowanie przedszkolne. Mają jednak do wyboru wiele programów wychowania przedszkolnego, które mogą modyfikować zależnie od potrzeb i możliwości dzieci, z którymi w danym roku szkolnym pracują.
Dodatkowo w przypadku Pani syna zmieni się środowisko, grupa rówieśnicza i nauczyciel (a zatem również metody i formy pracy). Zmieni się również samo dziecko, będzie o rok starsze, inne będą jego potrzeby, możliwości i ciekawość świata.

 

Dziecko w czerwcu 2012 r. skończy 5 lat (urodzone w 2007 r.). Obecnie chodzi do przedszkola. Dyrektor przedszkola poinformował, że dziecko może kontynuować wychowanie przedszkolne tylko w oddziale przedszkolnym prowadzonym w szkole podstawowej. Moje pytanie brzmi dlaczego? Co prawda dyrektor powiedział, że jest to zgodne z przepisami, ale ja nie chcę posyłać dziecka do oddziału przedszkolnego prowadzonego w szkole podstawowej. Chcę żeby pięcioletnie dziecko uczęszczało nadal do przedszkola, a jako sześciolatek poszło do oddziału przedszkolnego w szkole podstawowej.

Dzieci pięcioletnie, tj. urodzone w 2007 r. mają obowiązek odbycia rocznego przygotowania przedszkolnego. Za organizację i stworzenie sieci przedszkoli i oddziałów przedszkolnych dla dzieci objętych obowiązkiem rocznego przygotowania przedszkolnego, odpowiada gmina. W związku z tym może tak się zdarzyć, że na danym terenie obowiązek ten będzie mógł być spełniany w oddziałach przedszkolnych prowadzonych w szkole podstawowej, w przypadku gdy gmina nie zorganizuje takich oddziałów w przedszkolach.
Zgodnie z nowelizacją ustawy o systemie oświaty obowiązek szkolny dla dzieci sześcioletnich rozpoczyna się od 2014 r. co powoduje, że decyzję o rozpoczęciu nauki szkolnej dzieci urodzonych m.in. w 2007 r. podejmują rodzice. Zatem dziecko, które urodziło się w 2007 r. może przez dwa lata uczestniczyć w przygotowaniu przedszkolnym, ale nie oznacza to, że musi ono odbywać się w przedszkolu.

Ustawa z dnia 27 stycznia 2012 r. zmieniająca ustawę o zmianie ustawy o systemie oświaty oraz o zmianie niektórych innych ustaw (Dz. U. z 2012r.,poz. 176)

 

Syn w bieżącym roku szkolnym uczęszcza do oddziału przedszkolnego prowadzonego w szkole podstawowej (jest 5-cio latkiem) i planuję pozostawić go na kolejny rok w tym oddziale. Czy dyrektor szkoły może mi tego odmówić? Jeżeli tak, to w oparciu o jakie akty prawne?

Zgodnie z nowelizacją ustawy o systemie oświaty obowiązek szkolny dla dzieci sześcioletnich rozpoczyna się od 2014 r. co powoduje, że decyzję o rozpoczęciu nauki szkolnej dzieci urodzonych w 2006 r. oraz w 2007 r. podejmują rodzice. Dzieci sześcioletnie, które nie rozpoczną nauki w szkole kontynuują wówczas edukację przedszkolną np. w oddziale przedszkolnym prowadzonym w szkole podstawowej. Za organizację i działanie m.in. oddziałów przedszkolnych w szkołach podstawowych na danym terenie, odpowiada gmina. Może zatem zdarzyć się tak, że dziecko będzie musiało zmienić oddział przedszkolny, do którego dotychczas uczęszczało, na oddział prowadzony w innej szkole, jeśli gmina nie zaplanuje oddziału dla sześciolatków w dotychczasowej szkole.

Ustawa z dnia 27 stycznia 2012 r. zmieniająca ustawę o zmianie ustawy o systemie oświaty oraz o zmianie niektórych innych ustaw (Dz. U. z 2012r.,poz. 176)

 

Jestem mamą tegorocznej sześciolatki, zastanawiam się czy puścić ją do pierwszej klasy. Jeśli zostanie jeszcze rok w zerówce, to czy będzie przerabiać to samo, te same książki itd.?

Pani córka w czerwcu br. zakończy rok obowiązkowego wychowania przedszkolnego. W przyszłym roku może rozpocząć naukę w pierwszej klasie lub nadal przygotowywać się do nauki w szkole. Jeżeli córka zostanie w oddziale przedszkolnym, to będzie brać udział w zajęciach zgodnie z wybranym przez nauczyciela programem wychowania przedszkolnego. Nauczyciel może wybrać program z oferty wydawniczej, modyfikować go lub opracować własny. Jego zadaniem jest bowiem indywidualizowanie pracy z dziećmi tak, aby doskonalić i rozwijać ich wiedzę i umiejętności. Zatem pomoce i książki nie powinny być takie same jak te, które córka już poznała. Różnorodność pomocy sprzyja rozbudzaniu ciekawości i wzbogaca doświadczenia dziecka. Nie zmieni się natomiast zakres wymagań co do umiejętności dziecka na koniec roku, opisanych w ogólniejszej niż programy podstawie programowej.

 

Jeśli dziecko odbyło roczne przygotowanie przedszkolne jako 5 latek w przedszkolu, a rodzic nie chce aby poszło do szkoły jako sześciolatek, to: – dziecko powtarza roczne przygotowanie przedszkolne czy ma roczną przerwę w edukacji?

Zgodnie z ustawą zmieniającą ustawę o zmianie ustawy o systemie oświaty oraz o zmianie niektórych innych ustaw dziecko sześcioletnie, które odbyło roczne przygotowanie przedszkolne i zgodnie z decyzją rodziców nie pójdzie 1 września 2012 r. lub 1 września 2013 r. do pierwszej klasy szkoły podstawowej, kontynuuje wychowanie przedszkolne w przedszkolu, oddziale przedszkolnym w szkole podstawowej lub w innej formie wychowania przedszkolnego.
Ustawa z dnia 27 stycznia 2012 r. zmieniająca ustawę o zmianie ustawy o systemie oświaty oraz o zmianie niektórych innych ustaw (Dz. U. z 2012 r.,poz.176)

 

Czy od września 2012 r. dzieci pięcioletnie nadal będą objęte rocznym, obowiązkowym przygotowaniem przedszkolnym?

Od 1 września 2011 r. po raz pierwszy obowiązek rocznego przygotowania przedszkolnego dotyczy dzieci 5-letnich (rozpoczyna się z początkiem roku szkolnego w roku kalendarzowym, w którym dziecko kończy 5 lat). Pomimo przesunięcia obowiązku szkolnego dla sześciolatków o dwa lata - na wrzesień 2014 roku, obowiązek przygotowania przedszkolnego dla 5-latków zostaje utrzymany, co oznacza, że dzieci pięcioletnie nadal będą objęte rocznym przygotowaniem przedszkolnym.

Ustawa z dnia 7 września 1991 r. o systemie oświaty (tekst jedn.: Dz. U. z 2004 r. Nr 256, poz. 2572 z późn. zm.)

 

Czy dziecko może odbyć roczne przygotowanie przedszkolne w innej formie wychowania przedszkolnego (zespole lub punkcie przedszkolnym)?

Zgodnie z zapisami Ustawy o Systemie Oświaty (art. 14 ust. 3) obowiązkowe, roczne przygotowanie przedszkolne może być realizowane w przedszkolu, oddziale przedszkolnym w szkole podstawowej lub innej formie wychowania przedszkolnego – zespole lub punkcie przedszkolnym. Od 1 września 2011 r., po raz pierwszy obowiązek ten dotyczy dzieci 5-letnich (rozpoczyna się z początkiem roku szkolnego w roku kalendarzowym, w którym dziecko kończy 5 lat).

Ustawa z dnia 7 września 1991 r. o systemie oświaty(tekst jedn.: Dz. U. z 2004 r. Nr 256, poz. 2572 z późn. zm.)

 

Czy obowiązkowe jest prowadzenie diagnozy przedszkolnej dla 5-latka, który nie idzie do kl. I?

Nauczyciele w przedszkolu prowadzą obserwację pedagogiczną zakończoną analizą i oceną gotowości dziecka do podjęcia nauki w szkole (diagnoza przedszkolna), niezależnie od tego, w jakim wieku dziecko rozpocznie naukę w I klasie.  Celem takiej analizy jest m.in. zgromadzenie informacji, które mogą pomóc rodzicom w poznaniu stanu gotowości dziecka do podjęcia nauki w szkole i ewentualnym wspomaganiu rozwoju dziecka w osiąganiu tej gotowości. Zasadne zatem i obowiązkowe dla nauczycieli jest prowadzenie diagnozy przedszkolnej również dla 5-latka, który jako sześciolatek nie pójdzie do klasy I.

Rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej w sprawie zasad udzielania i organizacji pomocy psychologiczno-pedagogicznej w publicznych przedszkolach, szkołach i placówkach (Dz. U. Nr 228, poz. 1487) 

Rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej z dnia 23 grudnia 2008 r. w sprawie podstawy programowej wychowania przedszkolnego oraz kształcenia ogólnego w poszczególnych typach szkół (Dz. U. z 2009 r. Nr 4, poz.17)

 

Czy dziecko, które w danym roku kalendarzowym kończy 5 lat musi odbyć roczne przygotowanie przedszkolne?

Zgodnie z Ustawą o Systemie Oświaty dziecko w wieku 5 lat jest obowiązane odbyć roczne przygotowanie przedszkolne. Przygotowanie to może być realizowane w przedszkolach, oddziałach przedszkolnych w szkołach podstawowych oraz w innych formach wychowania przedszkolnego zgodnie z zapisami w prawie.

Obowiązek ten dotyczy wszystkich dzieci, które w danym roku kalendarzowym skończą 5 lat (zarówno dzieci urodzonych w styczniu jak i w grudniu). Obowiązek ten zaczyna się
z początkiem roku szkolnego w danym roku kalendarzowym, w którym dziecko ukończy 5 lat. 

Ustawa z dnia 7 września 1991 r. o systemie oświaty (tekst jedn.: Dz. U. z 2004 r. Nr 256, poz. 2572 z późn. zm.)

 

Moje dziecko urodziło się w 2006 roku i odbywa, w roku szkolnym 2011/2012, roczne przygotowanie przedszkolne. Czy mam czekać na jakiś wniosek ze szkoły o tym, że jest gotowe na przejście do pierwszej klasy? Nie chciałabym, aby kontynuowało edukację przedszkolną. Jeśli już zaczęło jako 5 latek, to niech idzie tym rytmem.

Oddział przedszkolny, do którego uczęszcza dziecko udzieli Pani informacji o gotowości do podjęcia nauki w szkole podstawowej w terminie do końca kwietnia bieżącego roku szkolnego.
Po zapoznaniu się z informacją o gotowości dziecka do podjęcia nauki w szkole, przygotowaną na podstawie prowadzonych przez nauczyciela obserwacji, będzie mogła Pani podjąć ostateczną decyzję o rozpoczęciu edukacji szkolnej dziecka w wieku 6 - lub 7 - lat.
 

Rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej z dnia 28 maja 2010 r. w sprawie świadectw, dyplomów państwowych i innych druków szkolnych (Dz. U. 2010 Nr 97 poz.624)