Moje dziecko urodziło się w listopadzie 2009 r. We wrześniu 2015 r. nie będzie jeszcze miało skończonych sześciu lat. Czy pomimo tego będzie musiało rozpocząć naukę w I klasie? Czy istnieje możliwość odroczenia obowiązku szkolnego?

Dobiega końca okres przejściowy związany z etapowym wprowadzaniem obowiązku szkolnego dla dzieci sześcioletnich. W roku szkolnym 2015/2016 wszystkie dzieci urodzone w 2009 r. rozpoczną naukę w klasie I szkoły podstawowej (bez względu na miesiąc, w którym się urodziły). Istnieje możliwość odroczenia obowiązku szkolnego, ale dzieje się tak tylko wtedy, gdy decyzja o odroczeniu jest najlepszym rozwiązaniem z punktu widzenia rozwoju dziecka. Obowiązek szkolny odracza dyrektor szkoły (w obwodzie której dziecko mieszka, lub do której zostało przyjęte) na wniosek rodziców. Wniosek składa się w roku kalendarzowym, w którym dziecko ma rozpocząć lub już rozpoczęło naukę w klasie I. Do wniosku dołącza się opinię poradni psychologiczno-pedagogicznej, z której wynika potrzeba odroczenia spełniania przez dziecko obowiązku szkolnego w danym roku szkolnym. Dziecko, któremu odroczono obowiązek szkolny, kontynuuje wychowanie przedszkolne.

Ustawa z dnia 7 września 1991 r. o systemie oświaty (Dz. U. z 2004 r. nr 256, poz. 2572, z późn. zm.)

 

Czy dziecko pięcioletnie może pójść wcześniej do szkoły? Jeśli tak, to czy musi mieć opinię z poradni psychologiczno – pedagogicznej?

Dziecko pięcioletnie może rozpocząć naukę w szkole podstawowej, jeżeli wykazuje psychofizyczną dojrzałość do podjęcia nauki w szkole. Decyzję o wcześniejszym przyjęciu dziecka do szkoły podstawowej podejmuje dyrektor szkoły po zasięgnięciu opinii poradni psychologiczno-pedagogicznej. Dziecko, które zostało wcześniej przyjęte do szkoły podstawowej jest zwolnione z rocznego obowiązkowego przygotowania przedszkolnego.

Ustawa z dnia 7 września 1991 r. o systemie oświaty (Dz. U. z 2004 r., nr 256, poz. 2572, z późn. zm.)

 

Mój syn urodził się w marcu 2008 roku. Czy teraz we wrześniu, musi iść do pierwszej klasy ?

14 listopada 2013 r. weszła w życie tzw. ustawa sześciolatkowa, która wprowadza regulacje prawne, dotyczące obowiązku szkolnego dzieci sześcioletnich. Zgodnie z ustawą dzieci urodzone od 1 stycznia do 30 czerwca 2008 r. obowiązkowo rozpoczną naukę w klasie I szkoły podstawowej we wrześniu 2014 r.

Ustawa z dnia 7 września 1991 r. o systemie oświaty (Dz. U. z 2004 r. nr 256, poz. 2572, z pózn.zm.)

 

Moja córka urodziła się w grudniu 2009 r. Kiedy będzie musiała pójść do zerówki, a kiedy do I klasy?

Dzieci urodzone w 2009 r. od września 20014 r. objęte zostaną rocznym obowiązkowym przygotowaniem przedszkolnym dla dzieci pięcioletnich (tzw. zerówka). W myśl obowiązującej tzw. ustawy sześciolatkowej, obowiązek szkolny dla tych dzieci rozpocznie się we wrześniu 2015 r.

Ustawa z dnia 7 września 1991 r. o systemie oświaty (Dz. U. z 2004 r. nr 256, poz. 2572, z pózn.zm.)

 

Syn ma 6 lat. Postanowiliśmy wrócić do kraju. Obecnie mieszkamy za granicą. Synek chodził tu do przedszkola norweskiego, ale umie czytać i pisać po polsku. Czy może iść do pierwszej klasy ?

W roku szkolnym 2013/2014 dzieci sześcioletnie nie są jeszcze objęte obowiązkiem szkolnym, ale mają do niego prawo. O rozpoczęciu edukacji szkolnej dziecka sześcioletniego decydują rodzice. Wcześniejsze przebywanie dziecka za granicą nie stanowi przeszkody w rozpoczęciu nauki w klasie pierwszej, zwłaszcza gdy dziecko uczęszczało do przedszkola i posługuje się językiem polskim. W przypadku ewentualnych trudności adaptacyjnych wynikających z różnic kulturowych lub ze zmiany środowiska edukacyjnego, dziecko będzie mogło korzystać z pomocy psychologiczno-pedagogicznej udzielanej przez nauczycieli, wychowawców lub specjalistów zatrudnionych w szkole.

Ustawa z dnia 7 września 1991 r. o systemie oświaty (Dz. U. z 2004 r. nr 256, poz.2572, z późn. zm.)
Rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej z dnia 30 kwietnia 2013 r. w sprawie zasad udzielania i organizacji pomocy psychologiczno-pedagogicznej w publicznych przedszkolach, szkołach i placówkach (Dz. U. z 2013 r. poz. 532)

 

Czy dziecko, które jako sześciolatek rozpoczęło naukę w klasie I można przenieść w trakcie roku szkolnego do klasy II?

Rada pedagogiczna może postanowić o promowaniu ucznia klasy I (również sześcioletniego) do klasy programowo wyższej w ciągu roku szkolnego:
- na wniosek rodziców i po uzyskaniu zgody wychowawcy klasy
lub
- na wniosek wychowawcy klasy i po uzyskaniu zgody rodziców.

Rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej z dnia 30 kwietnia 2007 r. w sprawie warunków i sposobu oceniania, klasyfikowania i promowania uczniów i słuchaczy oraz przeprowadzania sprawdzianów i egzaminów w szkołach publicznych (Dz. U. nr 83, poz. 562, z późn. zm.)

 

Sześciolatek uczęszcza do "zerówki", jednak rodzice po trzech tygodniach wrześniowej nauki uznali, że chcą go przenieść do klasy pierwszej. Czy mają taką możliwość, jakie warunki należy spełnić i na podstawie jakich aktów prawnych?

Do września 2014 r. dzieci sześcioletnie obejmuje się obowiązkiem szkolnym na wniosek rodziców. Jedynym warunkiem przyjęcia dziecka do szkoły jest ukończenie przez nie 6 lat w danym roku kalendarzowym. Zatem w tym przypadku istnieje możliwość przeniesienia dziecka z przedszkola (oddziału przedszkolnego w szkole podstawowej) do klasy I.

Ustawa z dnia 27 stycznia 2012 r. zmieniająca ustawę o zmianie ustawy o systemie oświaty oraz o zmianie niektórych innych ustaw (Dz. U. z 2012 r., poz. 176)

 

Chcemy wyjechać od początku września do Szwajcarii na rok wraz z 6 letnim dzieckiem. Jakie spoczywają na nas obowiązki prawne jako rodziców? Czy nasze dziecko będzie musiało chodzić tam do przedszkola czy już do szkoły?

Jako rodzice jesteście Państwo zobowiązani do poinformowania w terminie do dnia 30 września , dyrektora szkoły podstawowej, w obwodzie której dziecko mieszka, o realizacji obowiązku szkolnego za granicą. Państwa dziecko w Szwajcarii będzie chodziło do szkoły, gdyż system oświaty Szwajcarii obejmuje obowiązkiem szkolnym dzieci sześcioletnie. W szkołach organizowanych przy przedstawicielstwach dyplomatycznych i urzędach konsularnych nie tworzy się oddziałów przedszkolnych. Zasady spełniania obowiązku szkolnego przez dzieci obywateli polskich czasowo przebywających zagranicą szczegółowo omawia:

Rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej z dnia 31 sierpnia 2010 r. w sprawie organizacji kształcenia dzieci obywateli polskich czasowo przebywających za granicą (Dz. U. 2010 nr 170 poz. 1143)

 

Moje dziecko w roku szkolnym 2011/2012 uczęszcza do oddziału przedszkolnego jako pięciolatek. W tym roku jako sześciolatka ponownie zapisałam go do oddziału przedszkolnego. Czy mogę jeszcze zmienić decyzję i zapisać go do pierwszej klasy? Do kiedy mogę podjąć decyzję, czy pójdzie do szkoły czy do przedszkola?

Zasady i terminy rekrutacji do szkół podstawowych określane są przez poszczególne szkoły w porozumieniu z organami prowadzącymi. Podstawowy okres rekrutacji to marzec i kwiecień każdego roku szkolnego. Dyrektor szkoły powinien do 30 kwietnia przygotować arkusz organizacji szkoły na następny rok szkolny, stąd terminy rekrutacji. Rekrutacja na rok szkolny 2012/2013 powinna być potraktowana jako szczególny przypadek. Zmiana Ustawy o systemie oświaty przedłużająca okres przejściowy spełniania obowiązku szkolnego przez sześciolatki weszła w życie w marcu tego roku. Dyrektorzy szkół i organy prowadzące powinny uwzględniać wnioski rodziców o przyjęcie sześciolatka do szkoły podstawowej złożone również po zakończeniu terminu podstawowej rekrutacji.

Ustawa z dnia 27 stycznia 2012 r. zmieniająca ustawę o zmianie ustawy o systemie oświaty oraz o zmianie niektórych innych ustaw (Dz. U. z 2012r.,poz. 176)

 

Dziecko urodzone w 2005 r. odbyło w roku szk.2011/2012 roczne przygotowanie przedszkolne i nie osiągnęło gotowości szkolnej. Kto zdecyduje o odroczeniu obowiązku szkolnego: rodzic, nauczyciel, poradnia psychologiczno-pedagogiczna?

Zgodnie z ustawą o systemie oświaty decyzję o odroczeniu realizacji obowiązku szkolnego w przypadku siedmiolatka podejmuje dyrektor publicznej szkoły podstawowej, w obwodzie której dziecko mieszka, po zasięgnięciu opinii poradni psychologiczno-pedagogicznej.

Ustawa z dnia 7 września 1991 r. o systemie oświaty(tekst jedn.: Dz. U. z 2004 r. nr 256, poz. 2572 z późn. zm.)

 

Dziecko kończy 5 lat w lutym 2012 - czy mając pozytywną opinię poradni psychologiczno-pedagogicznej o gotowości szkolnej, może na wniosek rodziców i za zgodą dyrektora rozpocząć naukę w szkole niepublicznej?

Wraz z przesunięciem obowiązku szkolnego dla 6-latków na 2014 r. zmienione zostały przepisy dotyczące możliwości wcześniejszego rozpoczynania edukacji szkolnej przez dzieci pięcioletnie.
Dzieci pięcioletnie, które osiągną dojrzałość psychofizyczną, będą mogły rozpocząć naukę w pierwszej klasie szkoły podstawowej dopiero od 1 września 2014 r. (na wniosek rodziców, po pozytywnej decyzji dyrektora szkoły i zasięgnięciu opinii poradni psychologiczno-pedagogicznej). Przepisy te dotyczą zarówno szkół publicznych jak i niepublicznych.

Ustawa z dnia 27 stycznia 2012 r. zmieniająca ustawę o zmianie ustawy o systemie oświaty oraz o zmianie niektórych innych ustaw (Dz. U. z 2012r.,poz. 176)

 

Syn ma iść do pierwszej klasy. Przez cały czas świetnie dawał sobie radę. Kiedy poszliśmy na wywiadówkę nauczycielka stwierdziła, że decyzja należy do nas. Jednocześnie stwierdziła, że dziecko jest za spokojne. Poprosiliśmy o konsultacje pedagoga i psychologa z innej szkoły. Stwierdzili, że syn jak najbardziej powinien zacząć edukację.

Do września 2013r. rodzice podejmują decyzję o rozpoczęciu przez dziecko nauki w I klasie. W przypadku Państwa byłoby zatem ważne uzyskanie od nauczycielki dokładniejszych informacji o zachowaniu syna w grupie przedszkolnej. Dziecko określane jako „spokojne” może niechętnie brać udział w zajęciach ruchowych lub zabawach grupowych albo powoli wykonywać różne czynności, co nie jest równoznaczne z brakiem gotowości szkolnej.

Łatwiej będzie Państwu zrozumieć potrzeby syna i podjąć decyzję, jeżeli nauczycielka zilustruje swoją opinię przykładami konkretnych zachowań dziecka.
Konsultacje ze specjalistami także są dobrym sposobem pozyskiwania informacji przed podejmowaniem decyzji.

 

Czy dziecko, które rozpocznie naukę w klasie pierwszej jako sześciolatek może powtarzać klasę pierwszą, jeżeli rodzice uznają to za stosowne (tak jak to obowiązuje w zerówce – po roku w zerówce dziecko może iść do pierwszej klasy, lub ponownie do zerówki – decyduje o tym rodzic)?

Objęcie od 2011 r. dzieci pięcioletnich obowiązkiem rocznego przygotowania przedszkolnego, przy jednoczesnym odroczeniu obowiązku szkolnego dla 6-latków do 2014 r. daje rodzicom możliwość wyboru - 6 latek kontynuuje obowiązek przedszkolny lub rozpoczyna naukę w pierwszej klasie. W przypadku, kiedy jednak dziecko 6-letnie rozpocznie edukację szkolną, rodzice nie decydują już o ewentualnym powtórzeniu pierwszej klasy, a jedynie mogą je zaopiniować. W wyjątkowych przypadkach rada pedagogiczna szkoły, do której dziecko uczęszcza może postanowić o powtarzaniu klasy przez ucznia klasy I-III na wniosek wychowawcy klasy oraz po zasięgnięciu opinii rodziców ucznia.

Rozporządzenia Ministra Edukacji Narodowej z 30 kwietnia 2007 r. w sprawie warunków i sposobu oceniania, klasyfikowania i promowania uczniów i słuchaczy oraz przeprowadzania sprawdzianów i egzaminów w szkołach publicznych (Dz. U. z 2007 r. nr 83, poz. 562).

 

Czy dziecko, które w roku 2012 kończy 5 lat może rozpocząć naukę w szkole podstawowej od 01.09.2012 na mocy art.16.ust. 1 i 2 Ustawy o Systemie Oświaty?

Art.16 ust. 1 i 2 Ustawy o Systemie Oświaty dotyczy możliwości rozpoczęcia nauki w szkole przez dziecko pięcioletnie na wniosek rodziców, jeżeli wykazuje ono psychofizyczną dojrzałość do podjęcia nauki w szkole. Decyzję o przyjęciu dziecka do szkoły podejmuje dyrektor szkoły po zasięgnięciu opinii poradni psychologiczno-pedagogicznej, a pięciolatek przyjęty do I klasy zwolniony jest z obowiązku przedszkolnego.
Jednak w myśl nowelizacji ustawy, w/w przepisu nie stosuje się w latach szkolnych 2012/13 i 2013/14, kiedy to trwa okres przejściowy związany z obowiązkiem szkolnym dzieci sześcioletnich. Zatem dziecko , które w 2012 r. kończy 5 lat nie może rozpocząć nauki w szkole.

Ustawa z dnia 27 stycznia 2012 r. zmieniająca ustawę o zmianie ustawy o systemie oświaty oraz o zmianie niektórych innych ustaw (Dz. U. z 2012 r., poz.176)

 

Czy dziecko urodzone w październiku 2006 r. może pójść do klasy pierwszej szkoły podstawowej?

Dziecko urodzone w 2006 r. może rozpocząć edukację w I klasie szkoły podstawowej w roku szkolnym 2012/2013.
Nowelizacja Ustawy o Systemie Oświaty, przesuwa obowiązek szkolny dla dzieci sześcioletnich na wrzesień 2014 roku co oznacza, iż do tego czasu decyzję o edukacji szkolnej sześciolatka podejmują rodzice.
Warto wiedzieć, że nauczyciele w przedszkolu prowadzą obserwację pedagogiczną zakończoną analizą i oceną gotowości dziecka do podjęcia nauki w szkole (diagnoza przedszkolna).
Wnioski z tej analizy mogą być pomocne przy podjęciu decyzji przez rodzica.

Ustawa z dnia 27 stycznia 2012 r. zmieniająca ustawę o zmianie ustawy o systemie oświaty oraz o zmianie niektórych innych ustaw. (Dz. U. z 2012 r., poz. 176)

 
Zaktualizowano: 25 maja 2015